DHKT

 • Biểu 24: Công khai tài chính của Trường (năm học 2015-2016)

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  BIỂU MẪU 24

  CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2015-2016

  STT

  NỘI DUNG

  ĐƠN VỊ TÍNH

  SỐ LƯỢNG

  I

  Học phí hệ chính quy chương trình đại trà

  Nghìn đồng/kỳ

   

  1

  Tiến sĩ

   

   

   

  Học kỳ I

   

  6.875

   

  Học kỳ II

   

  7.625

  1

  Thạc sĩ

   

   

  Học kỳ I

   

  4.125

   

  Học kỳ II

   

  4.575

  2

  Đại học

   

   

  Học kỳ I

   

  2.775

   

  Học kỳ II

   

  3.050

  II

  Học phí hệ chính quy chương trình khác

  Nghìn đồng/kỳ

   

   

  Học phí chương trình chất lượng cao

   

  7.750

  III

  Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường

  Nghìn đồng/kỳ

   

   

  Đại học

   

   

  Học kỳ I

   

  4.000

   

  Học kỳ II

   

  4.575

  IV

  Tổng thu năm 2015

  Nghìn đồng

   

  1

  Thu từ ngân sách

   

  27.633.315

  2

  Thu từ học phí, lệ phí

   

  75.797.316

  3

  Thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ

   

  522.625

  3

  Thu từ nguồn khác

   

  3.435.837


 • Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (năm học 2015-2016)


 • Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế (năm học 2015-2016)

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


  BIỂU MẪU 21
  (Kèm theo công văn số 5901 /BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  THÔNG BÁO

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
  cơ sở giáo dục đại học năm học 2015-2016


  TT Nội dung Khóa học/
  Năm
  tốt nghiệp
  Số sinh
  viên
  nhập học
  Số sinh
  viên
  tốt
  nghiệp
  Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường
  Loại
  xuất sắc
  Loại
  giỏi
  Loại
  khá
  I Đại học chính quy 1851
  a Chương trình Đại trà K38
  1 Kinh tế 2012-2016 262
  2 Quản trị kinh doanh 2012-2016 294
  3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 2012-2016 101
  4 Quản trị khách sạn 2012-2016 0
  5 Marketing 2012-2016 56
  6 Kinh doanh quốc tế 2012-2016 142
  7 Kinh doanh thương mại 2012-2016 71
  8 Tài chính – Ngân hàng 2012-2016 303
  9 Kế toán 2012-2016 210
  10 Kiểm toán 2012-2016 110
  11 Quản trị nhân lực 2012-2016 54
  12 Hệ thống thông tin quản lý 2012-2016 73
  13 Luật 2012-2016 54
  14 Luật kinh tế 2012-2016 71
  15 Thống kê 2012-2016 25
  16 Quản lý nhà nước 2012-2016 25  …, ngày … tháng … năm 2016

  Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị

  (Ký, ghi rõ họ tên)  (Ký tên và đóng dấu)

 • Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất (năm học 2015-2016)

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


  BIỂU MẪU 22

  (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)


  THÔNG BÁO

  Công khai cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2015 – 2016


  STT

  Nội dung

  Đơn vịtính

  Số lượng

  I

  Diện tích đất đai

  ha

  4,4745

  II

  Diện tích sàn xây dựng

  m2

  32.983

  1

  Giảng đường

   

   

   

  Diện tích sàn

  m2

  18.142


  Số phòng (kể cả 02 phòng tự học)

  phòng

  81


  Tổng diện tích (diện tích bên trong phòng học)

  m2

  6.566

  2

  Phòng học máy tính


   


  Số phòng

  phòng

  4


  Tổng diện tích

  m2

  408

  3

  Phòng học ngoại ngữ


   


  Số phòng

  phòng

  0


  Tổng diện tích

  m2

  0

  4

  Thư viện

  m2

  2.365

  5

  Phòng thí nghiệm


   


  Số phòng

  phòng

  0


  Tổng diện tích

  m2

  0

  6

  Xưởng thực tập, thực hành

   

   


  Số phòng

  phòng

  1


  Tổng diện tích

  m2

  53


  Vườn thí nghiệm

  m2

  0

  7

  Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý


   


  Số phòng

  phòng

  140


  Tổng diện tích (diện tích sàn)

  m2

  8,010

  8

  Nhà ăn của cơ sở đào tạo

   

   

   

  Số lượng

  Nhà ăn

  03

   

  Diện tích

  m2

  538

  9

  Diện tích khác:


   

   

  Diện tích văn phòng Ban giám hiệu, các phòng chức năng, khoa, trung tâm, văn phòng các tổ chức đoàn thể

  m2

  3.024


  Diện tích hội trường

  m2

  808

   

  Nhà khách

  m2

  213


  Diện tích nhà văn hóa

  m2

  0


  Diện tích nhà thi đấu đa năng

  m2

  950


  Diện tích bể bơi

  m2

  0


  Diện tích sân vận động

  m2

  5.000

  Số liệu cập nhật đến 31/12/2015

                                                           

           Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12  năm 2015
          Thủ trưởng đơn vị

 • Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo (năm học 2015-2016)

  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


  BIỂU MẪU 20


  THÔNG BÁO

  Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
  cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016


  TT

  Nội dung

  Hệ đào tạo chính quy

  Tiến sỹ

  Thạc sỹ

  Đại học

  I

  Điều kiện tuyển sinh

  - Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

  - Theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  - Theo Quy định về đào tạo tiến sĩ của Đại học Đà Nẵng ban hành theo Quyết định số 1636/ĐHĐN ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Giám đốc ĐHĐN.

  - Tuyển sinh theo Thông tư số: 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

  - Theo Quyết định số 3714/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/7/2012 của Giám đốc Đaị học Đà Nẵng về việc Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Đà Nẵng;

  - Theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày ngày 15 tháng 5 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Do Đại học Đà Nẵng tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD & ĐT

  Tải file

  II

  Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học

  Xem phụ lục 22

  III

  Đội ngũ giảng viên

  Xem phụ lục 23

  IV

  Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học

  Nghiên cứu sinh được tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, được bố trí chỗ ở tại ký túc xá trong trường, trong hệ thống KTX của ĐHĐN; Được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa, tham gia trợ giảng nếu khoa có nhu cầu; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

  Học viên được bố trí chỗ ở tại ký túc xá của trường hoặc trong hệ thống KTX của ĐHĐN, được tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn tại khoa; Được cơ sở đào tạo cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về kết quả học tập và nghiên cứu khoa học của mình; Được sử dụng thư viện, tài liệu khoa học, phòng thí nghiệm, các trang thiết bị và cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo và cơ sở phối hợp đào tạo; Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong cơ sở đào tạo.

  Phong trào Đoàn TNCS, Hội LHTN, các hoạt động ngoại khóa trong ngoài trường, Trung tâm hỗ trợ sinh viên (khu ký túc xá), các câu lạc bộ sinh viên về khoa học kỹ thuật, xã hội…

  V

  Yêu cầu về thái độ học tập của người học

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  VI

  Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  VII

  Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

  Công bố tại chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra (địa chỉ công bố đính kèm cuối biểu)

   

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

  TT

  Tên ngành

  Tên chuyên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo

  Chuẩn đầu ra

  1

  Kinh tế

   

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế lao động

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế và quản lý công

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế đầu tư

  Tải file

  Tải file

  2

  Quản lý Nhà nước

  Hành chính công

  Tải file

  Tải file

  Kinh tế chính trị

  Tải file

  Tải file

  3

  Quản trị kinh doanh

  Quản trị kinh doanh tổng quát

  Tải file

  Tải file

  Quản trị chuỗi cung ứng

  Tải file

  Tải file

  Quản trị tài chính

  Tải file

  Tải file

  4

  Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

  Quản trị kinh doanh du lịch

  Tải file

  Tải file

  Quản trị sự kiện và lễ hội

  Tải file

  Tải file

  5

  Quản trị khách sạn

  Quản trị khách sạn

  Tải file

  Tải file

  6

  Marketing

  Marketing

  Tải file

  Tải file

  7

  Kinh doanh quốc tế

  Ngoại thương

  Tải file

  Tải file

  8

  Kinh doanh thương mại

  Quản trị Kinh doanh thương mại

  Tải file

  Tải file

  9

  Tài chính - Ngân hàng

  Ngân hàng

  Tải file

  Tải file

  Tài chính doanh nghiệp

  Tải file

  Tải file

  Tài chính công

  Tải file

  Tải file

  10

  Kế toán

  Kế toán

  Tải file

  Tải file

  11

  Kiểm toán

  Kiểm toán

  Tải file

  Tải file

  12

  Quản trị nhân lực

  Quản trị nguồn nhân lực

  Tải file

  Tải file

  13

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tin học quản lý

  Tải file

  Tải file

  Quản trị hệ thống thông tin

  Tải file

  Tải file

  Thương mại điện tử

  Tải file

  Tải file

  14

  Luật

  Luật học

  Tải file

  Tải file

  15

  Luật kinh tế

  Luật kinh doanh

  Tải file

  Tải file

  16

  Thống kê

  Thống kê Kinh tế Xã hội

  Tải file

  Tải file

   

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  TT

  Tên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo

  Chuẩn đầu ra

  1

  Kế toán

  Tải file

  Tải file

  2

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  Tải file

  3

  Quản lý kinh tế

  Tải file

  Tải file

  4

  Quản trị kinh doanh

  Tải file

  Tải file

  5

  Tài chính - Ngân hàng

  Tải file

  Tải file

  6

  Triết

  Tải file

  Tải file

   

  ĐỊA CHỈ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  TT

  Tên ngành

  Hình thức đào tạo

  Chương trình đào tạo

  Chuẩn đầu ra

  1

  Kế toán

  Tải file

  Tải file

  2

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  Tải file

  3

  Quản trị kinh doanh

  Tải file

  Tải file

  4

  Tài chính - Ngân hàng

  Tải file

  Tải file

 • CÔNG BỐ NỘI DUNG BA CÔNG KHAI

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2014-2015

   

  1. Biểu tổng hợp
  2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;
  3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;
  4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;
  5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;
  6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.
  7. +

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2015-2016

   

  1. Biểu tổng hợp
  2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;
  3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;
  4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;
  5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;
  6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2016-2017

  1. Biểu tổng hợp
  2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;
  3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;
  4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;
  5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu
  6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.


  BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2017-2018
  1. Biểu tổng hợp
  2. Biểu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo;
  3. Biểu 21: Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế;
  4. Biểu 22: Công khai cơ sở vật chất;
  5. Biểu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu;
  6. Biểu 24: Công khai tài chính của Trường.

  KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ (NGHIÊN CỨU - ỨNG DỤNG)

  1. Quyết định: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu

  2. Quyết định: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng

  3. Ngành Kế toán nghiên cứu

  4. Ngành Kế toán ứng dụng

  5. Ngành Kinh tế phát triển nghiên cứu

  6. Ngành Kinh tế phát triển ứng dụng

  7. Ngành Ngân hàng nghiên cứu

  8. Ngành Ngân hàng ứng dụng

  9. Ngành Quản lý kinh tế nghiên cứu

  10. Ngành Quản lý kinh tế ứng dụng

  11. Ngành Quản trị kinh doanh nghiên cứu

  12. Ngành Quản trị kinh doanh ứng dụng

  13. Ngành Triết học nghiên cứu

  TRA CỨU THÔNG TIN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP

  Tra cứu tại đây

paykasa bozdurma
erotik film
alanya escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort
istanbul escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort sirinevler escort

antalya escort

escort kusadasi escort alanya
beylikduzu spor salonu
escort artvin escort aydin