DHKT

 • Nhiệm vụ, quyền hạn

  Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

  1. Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của Trường; đề xuất với ĐHĐN chủ trương sáp nhập với các trường đại học khác;

  2. Ban hành quy chế t chc và hot đng, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ cơ sở phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và quy định khác của pháp luật có liên quan;

  3. Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa Trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động;

  4. Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định ca pháp luật và ĐHĐN;

  5. Quyết định nhân sự Hiệu trưởng theo qui chế công nhận, bổ nhiệm hiện hành của ĐHĐN, trình Giám đốc ĐHĐN ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưng theo thẩm quyền; căn cứ qui chế công nhận, bổ nhiệm, miễn nhiệm hiện hành của ĐHĐN, Hội đồng trường ra quyết định bnhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các Phó hiệu trưởng và Kế toán trưởng trên cơ sở đề xuất của Hiệu trưởng sau khi có ý kiến của ĐHĐN; việc quyết định các chức danh quản lý khác gồm trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc trường được thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường ĐHKT do Hiệu trưởng ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Đảng ủy Nhà trường.

  6. Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động theo nhiệm vụ được giao hằng năm, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng và trình Giám đốc ĐHĐN đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức theo quy định; lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy định hiện hành của Nhà nước hoặc của ĐHĐN.

  7. Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển Nhà trường; chính sách học phí, hỗ trợ người học; thông qua kế hoạch tài chính trung hạn và hàng năm; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đi với các nguồn thu hp pháp của Trường;

  8. Thông qua kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm trình ĐHĐN phê duyệt; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của các chức danh lãnh đạo, quản lý Trường theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

  9. Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường.

  10. Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong trường.

  11. Thành lập cơ quan giúp việc và cơ quan giám sát hoạt động của Hội đồng trường.

  12. Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác theo quy định pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN và Quy chế làm việc của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/NQ- HĐT ngày 20 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế).