DHKT

Trung Tâm NCPT & TVDN

 • GIỚI THIỆU CHUNG

   

               A. Chức năng:

  Nghiên cứu khoa học kinh tế và quản lý , đào tạo và bồi dưỡng quản lý, tư vấn doanh nghiệp và cung cấp thông tin về kinh tế, kinh doanh và quản lý cho các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân có nhu cầu.

  B. Nhiệm vụ:

  1. Nghiên cứu khoa học

  - Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học về các vấn đề kinh tế và quản lý ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên: nghiên cứu đánh giá thực trạng kinh tế - xã hội khu vực và các tỉnh thuộc khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, các dự án xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), các chiến lượt phát triển kinh tế bền vững và liên kết của các tỉnh trong khu vực, chiến lượt phát triển nguồn nhân lực của Miền Trung và Tây Nguyên.

  - Nghiên cứu, thử nghiệm, kế thừa và phát triển kiến thức, kinh nghiệm quản trị tiên tiến của thế giới vào thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, khu vực Miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt là Thành phố Đà Nẵng.

  - Triển khai các hoạt động hợp tác và trao đổi khoa học với các cộng đồng quốc tế và khu vực ASEAN, các trường đại học trên thế giới có quan hệ hợp tác với Đại học Đà Nẵng.

  - Là môi trường nghiên cứu thực tế của các giảng viên và sinh viên của Đại học Đà Nẵng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Đại học Đà Nẵng.

  2. Chuyển giao công nghệ quản trị và tư vấn doanh nghiệp

  - Phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, các viện quản trị, các trường đại học trong cả nước để chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm, triển khai ứng dụng khoa học quản trị hiện đại tại các cơ quan quản lý hành chính công quyền, các đơn vị kinh doanh để góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và của cả nước.

  - Tư vấn kinh doanh, cải tiến và hoàn thiện quản trị hoạt động kinh doanh tại các đơn vị kinh tế cơ sở.

  - Tư vấn đầu tư và quản lý dự án đầu tư.

  - Tư vấn về tổ chức, nhân sự và cơ cấu tổ chức quản lý của các doanh nghiệp và các tổ chức công quyền, tổ chức xã hội.

  - Hợp tác liên doanh, liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn chuyển giao công nghệ quản trị.

  - Các dịch vụ tư vấn khác theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với các quy định của nhà nước và các nhiệm vụ khác do Giám  đốc Đại học Đà Nẵng giao.

  3. Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn và các lĩnh vực quản trị chức năng như sản xuất, tài chính, nhân sự và marketing cho các nhà quản trị doanh nghiệp

  - Huấn luyện nghiệp vụ cho các chuyên viên về dự án đầu tư, hệ thống quản trị chất lượng TQM, hệ thống tiêu chuẩn ISO 9000, nghiên cứu thị trường, marketing, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp, thương mại điện tử và Internet marketing…

  - Hoàn thiện và huấn luyện kỹ năng quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với văn hóa kinh doanh khu vực ASEAN, Việt Nam và Miền Trung nói riêng.

  - Bồi dưỡng kiến thức quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Miền Trung – Tây Nguyên.

  - Tổ chức các hoạt động biên soạn, dịch thuật, in ấn xuất bản các tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc lĩnh vực kinh tế và quản trị doanh nghiệp.

  4. Cung cấp thông tin về kinh tế, kinh doanh và quản lý:

  - Cung cấp cơ sở dữ liệu và thông tin cho các nhà nghiên cứu, các tổ chức kinh tế, các đơn vị kinh doanh hoạt động trên địa bàn khu vực Miền Trung và Tây Nguyên và thành phố Đà Nẵng và các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào khu vực này.

  - Cập nhật những thay đổi về chủ trương, chính sách của Nhà nước về kinh tế, các vấn đề kinh tế mang tính thời sự trong nước và quốc tế.