DHKT

 • Chức năng - Nhiệm vụ

  CHỨC NĂNG

  Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về chiến lược, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khảo thí và công tác đảm bảo chất lượng của Trường.

  NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

  1. Tổ chức thực hiện công tác Khảo thí

  • Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  • Phối hợp với các Khoa/bộ môn triển khai các phương thức đánh giá kết quả khách quan, công bằng, tiên tiến và phù hợp yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá đào tạo.

  • Xây dựng quy trình tổ chức thi kết thúc học phần và quản lý điểm.

  • Phối hợp với các Khoa/bộ môn tổ chức triển khai, xây dựng, quản lý và khai thác sử dụng ngân hàng đề thi kết thúc học phần đối với các bậc, các hệ, đảm bảo đúng mục tiêu môn học và chuẩn đầu ra của ngành đào tạo.

  • Lập kế hoạch và tổ chức thi kết thúc học phần đối với tất cả các hệ, bậc đào tạo sau đại học và đại học của Trường và các kỳ thi khác theo quyết định của Hiệu trưởng.

  • Tổ chức giao nhận, lưu trữ bài thi, phối hợp với các Khoa/bộ môn thực hiện công tác chấm thi kết thúc học phần theo đúng quy chế.

  • Tổ chức nhập điểm thi kết thúc học phần và công bố kết quả điểm học phần.

  • Tổ chức phúc khảo điểm thi, tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại liên quan đến điểm thi kết thúc học phần.

  • Lưu trữ bảng kết quả học tập (bảng điểm gốc) của tất cả các bậc, các hệ đào tạo.

  • Tổ chức quản lý điểm thi học phần; phân tích, xử lý các kết quả thi.

  2. Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

  • Xây dựng kế hoạch ngắn hạn (hàng năm), trung hạn và dài hạn về công tác đảm bảo chất lượng.

  • Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định và hướng dẫn về công tác đảm bảo chất lượng.

  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các văn bản về đảm bảo chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường.

  • Tham mưu cho Ban Giám hiệu tổ chức hoạt động tự đánh giá.

  • Xây dựng quy trình khảo sát, hướng dẫn đánh giá, nghiên cứu, xây dựng hệ thống công cụ đánh giá (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường…

  • Hướng dẫn và hỗ trợ các đơn vị thực hiện công tác tự đánh giá và thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị. 

  • Làm đầu mối trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát và tổ chức thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

  • Tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng.

  • Quản lý, lưu trữ hồ sơ tự đánh giá, phối hợp với các đơn vị trong trường thường xuyên cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng.

  • Đề xuất các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài.

  • Xây dựng và tuyên truyền về văn hóa chất lượng cũng như hiệu quả của các hoạt động Đảm bảo chất lượng đến các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường nhằm nâng cao nhận thức chung về công tác đảm bảo chất lượng.