DHKT

  • HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

    TỔ CHỨC CỦA HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

    Đảm bảo chất lượng nằm trong cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng để đảm bảo chất lượng đào tạo ở tất cả các cấp độ. Các Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục là một bộ phận của Hội đồng Đại học Đà Nẵng và Hội đồng Trường, có trách nhiệm tham vấn cho Ban Giám đốc và Ban Giám hiệu về chiến lượng đảm bảo chất lượng. Tại Trường Đại học Kinh tế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) là đơn vị đầu mối về công tác đảm bảo chất lượng. Phòng làm việc chặt chẽ với các khoa, phòng và trung tâm trong Trường để triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng. Mỗi khoa, phòng cũng có bộ phận đảm bảo chất lượng để phối hợp với Phòng KT&ĐBCLGD triển khai các hoạt động này tại đơn vị.

    Sơ đồ tổ chức của hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

    Quyết định Thành lập Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế (Xem tại đây)