DHKT

  • Quá trình hình thành và phát triển phòng Cơ sở Vật chất

    Phòng Cơ sở vật chất được thành lập theo Quyết định số 6540/QĐ-ĐHĐN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc đại học Đà Nẵng. Phòng có tiền thân là Phòng Hành Chính – Tổng hợp vốn là 01 trong 02 phòng chức năng đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế, được hình thành ngay sau khi thành lập Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên. Trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, góp phần đáng kể vào sự lớn mạnh của Trường. Sau Quyết định thành lập, Phòng Cơ sở vật chất là một tập thể vững mạnh với 11 CBVC, trong đó có 01 người có trình độ tiến sĩ, 03 người có trình độ thạc sĨ, 04 người có trình độ kĩ sư, 02 người có trình độ cử nhân và 01 người có trình độ phổ thông.

    Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập ngày càng được tăng cường, yêu cầu chất lượng phục vụ ngày càng cao, song với tinh thần phục vụ hết mình, tập thể CBVC của Phòng đã có nhiều cố gắng để làm tốt mọi công việc được giao, góp phần tích cực trong việc xây dựng Nhà trường ngày càng lớn mạnh.