DHKT

 • CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

  1. Chức năng


  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý tài sản, đầu tư cơ sở vật chất, công tác quy hoạch, xây dựng và quản trị cơ sở vật chất của Trường. Thực hiện mua sắm, thanh lý và theo dõi việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập.

  2. Nhiệm vụ

  - Phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tư vấn cho Ban Giám hiệu lựa chọn các mô hình dự án xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường;

  - Tổ chức quản lý cơ sở vật chất, định mức tiêu chuẩn sử dụng trụ sở làm việc theo quy định. Thực hiện duy tu, sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật (điện, cấp thoát nước, điện thoại…) bảo đảm cho hoạt động của Nhà trường;

  - Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, sửa chữa các cơ sở thuộc Trường. Thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư, thiết kế, đấu thầu, quản lý thi công xây dựng và lưu trữ hồ sơ theo quy định hiện hành và theo phân cấp quản lý của Đại học Đà Nẵng;

  - Thường trực các hội đồng về đấu thầu xây dựng và mua sắm trang thiết bị;

  - Tổ chức quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc bổ sung giảng đường đủ tiêu chuẩn nhằm đảm bảo điều kiện cho giảng dạy và học tập; quản lý tài sản từ các dự án hợp tác quốc tế của Trường;

  - Phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông quản lý, tu dưỡng, bảo trì hệ thống, thiết bị mạng Internet và công nghệ thông tin;

  - Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, hội trường (bao gồm: bố trí thiết bị giảng dạy; bàn, ghế; bảng; âm thanh; chiếu sáng…);

  - Quản lý tài sản là phương tiện ôtô; mua sắm, duy tu, bảo dưỡng xe ôtô của Trường;

  - Tổ chức kiểm kê tài sản định kỳ hàng năm; thanh lý tài sản, trang thiết bị đã hết hạn sử dụng hoặc không còn nhu cầu sử dụng theo quy định;

  - Phối hợp Phòng Tổ chức - Hành chính trong công tác phòng cháy chữa cháy, công tác bảo hộ an toàn lao động;

  - Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về cơ sở vật chất do Nhà trường quản lý cho Đại học Đà Nẵng và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.