DHKT

  • CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

    CHIẾN LƯỢC

    Phát triển Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2015 - 2020

    (Ban hành kèm theo Quyết định số 289/QĐ- ĐHKT ngày 18 tháng 03 năm 2016

    của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế) (xem chi tiết tại đây)