DHKT

Ảnh tập thể phòng đào tạo

Nhiệm vụ chung

   - Quản lý công tác đào tạo của các hệ đào tạo tại Trường.

   - Lập hồ sơ và trình Hiệu trưởng xem xét và đề nghị Đại học Đà Nẵng quyết định những trường hợp chuyển cơ sở đào tạo, chuyển ngành, chuyển trình độ đào tạo.

   - Tổ chức việc xét và tham mưu cho Ban giám hiệu ra quyết định thôi học, học tiếp; chuyển khóa đào tạo; ngừng học, tiếp tục học; gia hạn thời gian học tập; cho thôi học vì lý do học tập.

   - Cấp bảng điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành các học phần.

   - Phối hợp với các bộ phận liên quan xét và trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận tốt nghiệp.

   - Tổ chức việc tiếp nhận phôi và in bằng tốt nghiệp các hệ đào tạo; Quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ tương ứng với trình độ, chương trình đào tạo cho người học;

   - Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện quy chế, quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, thanh tra; Bảo quản, lưu trữ lâu dài hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan đến văn bằng, chứng chỉ do Nhà trường cấp.

   - Xác minh tính hợp pháp về văn bằng của sinh viên, học viên thuộc Trường quản lý khi có yêu cầu.

   - Tổ chức các hoạt động đào tạo bổ trợ cho sinh viên, học viên đạt chuẩn đầu ra.

   - Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

   - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

   - Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên và mức độ hài lòng của các bên hữu quan đối với sản phẩm đào tạo của Trường.

Quản lý đào tạo đại học

   - Quản lý chương trình đào tạo hệ đại học.

   - Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập các lớp hệ đại học.

   - Tổ chức quá trình đăng ký và điều chỉnh đăng ký học, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tổng hợp thông tin đăng ký học, làm cơ sở cho việc thu học phí.

   - Phối hợp với khoa quản lý chuyên ngành, các Phòng, Trung tâm có liên quan tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập, báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp; tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp, phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức chấm khóa luận tốt nghiệp.


Quản lý đào tạo sau đại học

   - Quản lý chương trình đào tạo hệ sau đại học.

   - Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập các lớp hệ sau đại học.

   - Tổ chức học bổ túc, ôn tập kiến thức ngành gần, ngành khác cho học viên đăng ký dự thi sau đại học.

   - Phối hợp với khoa quản lý chuyên ngành tổ chức cho học viên thạc sĩ đăng ký đề tài, phân công giảng viên hướng dẫn khoa học, trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài.

   - Tham mưu và trình Hiệu trưởng phân công giáo viên hướng dẫn khoa học; ra quyết định giao đề đề tài; điều chỉnh, thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ, bổ sung hoặc thay đổi cán bộ hướng dẫn.

   - Tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương nghiên cứu; Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; chuẩn bị hồ sơ và tổ chức Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ; Kiểm soát việc sửa chữa nội dung luận văn theo kết luận của Hội đồng chấm luận văn.

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các Tiểu ban và tổ chức chấm báo cáo tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ;

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng và tổ chức chấm luận án cấp cơ sở; Tư vấn cho Hiệu trưởng trong lĩnh vực chuyên môn về kết luận của Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở.

   - Tham mưu cho Hiệu trưởng giới thiệu thành viên hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học Đà Nẵng.

 Nhiệm vụ truyền thông và tư vấn tuyển sinh

   Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức, triển khai công tác truyền thông và tư vấn tuyển sinh đối với hệ đào tạo đại học chính quy và sau đại học của Trường.