DHKT

 • ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2022

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng công bố đề án tuyển sinh năm 2022

  Thông tin chi tiết Đề án tuyển sinh trình độ Tiến sĩ xem file đính kèm:

  Tại đây

 • Đề án tuyển sinh năm 2021

  Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2021

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng công bố đề án tuyển sinh năm 2021

  Thông tin chi tiết xem file đính kèm: Đề án tuyển sinh năm 2021

   

 • Đề án tuyển sinh VLVH 2020

  Đề án liên kết tuyển sinh VLVH các trung tâm 2020.

  Xem tại đây: https://drive.google.com/file/d/14PLKtRcg8Oxy9xPpNWxtWr36UJwSFHNH/view?usp=sharing

   

 • Đề án tuyển sinh năm 2020

  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng công bố đề án tuyển sinh năm 2020

  Thông tin chi tiết xem file đính kèm:Tại đây