DHKT

Đề án Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch

24/05/2018

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà nẵng công bố đề án Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm: https://drive.google.com/open?id=14tF8RGZRkFXDoZR454-ZWwlgH_CSAl8a