DHKT

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

  29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh

   

   

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2019, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

   

   

   

 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Kinh tế

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

   

   

  Học phần chung của ngành Kinh tế

   

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  07

  ENG1001

  Tiếng Anh đại cương 1 (A2.1)

  Tải file

  08

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  09

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  10

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  11

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  12

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  13

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  14

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  15

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  16

  SMT2001

  Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Tải file

  17

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  18

  ECO2002

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  19

  IBS2002

  Kinh tế quốc tế

  Tải file

  20

  ECO2004

  Kinh tế công

  Tải file

  21

  BAN2001

  Tài chính công

  Tải file

  22

  ECO2003

  Kinh tế môi trường

  Tải file

  23

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  24

  ECO2001

  Quản lý nhà nước về kinh tế

  Tải file

  25

  ENG3005

  Tiếng Anh kinh tế

  Tải file

  26

  ECO3001

  Kinh tế vĩ mô nâng cao

  Tải file

  27

  ECO3002

  Dự báo phát triển kinh tế - xã hội

  Tải file

  28

  ECO3003

  Lý thuyết trò chơi và tư duy chiến lược

  Tải file

  29

  MGT2001

  Kinh tế vi mô nâng cao

  Tải file

  30

  STA3001

  Kinh tế lượng

  Tải file

  31

  ECO3019

  Phương pháp định lượng trong kinh tế

  Tải file

  32

  ECO3021

  Dân số và phát triển

  Tải file

  33

  ECO3022

  Phát triển nông thôn

  Tải file

  34

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  35

  IBS3011

  Qui tắc và các định chế thương mại toàn cầu

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Kinh tế phát triển

   

  36

  ECO3004

  Kinh tế phát triển nâng cao

  tải file

  37

  ECO3005

  Phân tích kinh tế - xã hội

  Tải file

  38

  ECO3006

  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

  Tải file

  39

  ECO3007

  Chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội

  tải file

  40

  ECO3008

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

  Tải file

  41

  LAW2007

  Luật hành chính

  Tải file

  42

  ECO3009

  Kinh tế lao động

  Tải file

  43

  ECO3020

  Kinh tế vùng

  Tải file

  44

  SMT3027

  Hành chính công

  tải file

  45

  STA3002

  Hệ thống tài khoản quốc gia

  Tải file

  46

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  48

  ECO4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  ECO4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Kinh tế lao động

   

  36

  ECO3009

  Kinh tế lao động

  Tải file

  37

  ECO3010

  Phân tích lao động - xã hội

  tải file

  38

  ECO3011

  Bảo hộ lao động

  Tải file

  39

  ECO3012

  Định mức lao động

  Tải file

  40

  ECO3013

  Tâm lý học lao động

  Tải file

  41

  LAW3010

  Luật lao động

  Tải file

  42

  SMT3027

  Hành chính công

  Tải file

  43

  BAN3009

  Bảo hiểm xã hội

  Tải file

  44

  HRM3001

  Quản trị nguồn nhân lực

  Tải file

  45

  SMT3024

  Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

  Tải file

  46

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  tải file

  48

  ECO4003

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  ECO4004

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

   

  36

  TOU3012

  Quản trị khu vực công

  tải file

  37

  ECO3004

  Kinh tế phát triển nâng cao

  Tải file

  38

  ECO3005

  Phân tích kinh tế - xã hội

  Tải file

  39

  ECO3014

  Kinh tế công nâng cao

  Tải file

  40

  LAW2007

  Luật hành chính

  Tải file

  41

  SMT3027

  Hành chính công

  Tải file

  42

  ECO3006

  Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

  Tải file

  43

  BAN3016

  Thẩm định dự án đầu tư công

  Tải file

  44

  ECO3020

  Kinh tế vùng

  tải file

  45

  SMT3024

  Quan hệ công chúng và giao tiếp công vụ

  Tải file

  46

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  48

  ECO4005

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  ECO4006

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

   

  36

  ECO3015

  Kinh tế đầu tư

  Tải file

  37

  ECO3016

  Thẩm định dự án đầu tư

  Tải file

  38

  ECO3017

  Lập dự án đầu tư

  Tải file

  39

  ECO3018

  Kỹ năng xúc tiến đầu tư

  Tải file

  40

  LAW3012

  Luật đầu tư

  Tải file

  41

  MGT3004

  Quản trị dự án

  Tải file

  42

  ECO3007

  Chương trình và dự án phát triển kinh tế - xã hội

  tải file

  43

  ECO3008

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

  Tải file

  44

  ECO3020

  Kinh tế vùng

  Tải file

  45

  IBS3003

  Đầu tư quốc tế

  Tải file

  46

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  48

  ECO4007

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  50

  ECO4008

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com