DHKT

 • Giới thiệu Hội đồng Trường Đại học Kinh tế

  Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 19 thành viên được công nhận theo Nghị Quyết số 50/NQ-HĐĐH ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng, bao gồm thành viên trong và ngoài của Trường Đại học Kinh tế:

  Thành viên trong Trường Đại gồm: Bí thư Đảng ủy Trường, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Công đoàn, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là người học tại Trường Đại học Kinh tế; đại diện giảng viên, viên chức và người lao động của Trường Đại học Kinh tế do Hội đồng Trường bầu;

  Thành viên ngoài Trường Đại học Kinh tế chiếm tỷ lệ 31,58% tổng số thành viên Hội đồng Trường Đại học Kinh tế, bao gồm: các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao động.

  Nghị Quyết số 50/NQ-HĐĐH ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Đại học Đà Nẵng về việc kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kinh tế nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Lễ công bố Quyết định Công nhận Hội đồng Trường và Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025

  TS. Phan Minh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy ĐHĐN, Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN trao các quyết định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn


   PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn - Chủ tịch Hội đồng Trường chúc mừng 06 thành viên bổ sung của Hội đồng Trường vào ngày 04/7/2023