DHKT

TT Tạo Động Lực Cá Nhân

 • Giới thiệu về trung tâm

  Trung tâm nghiên cứu động lực và phát triển cá nhânTrường Đại học Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 8003/QĐ-ĐHĐN ngày 20/12/2011 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng.

  Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Center for Research on Motivation and Personal Development

  Chức năng trung tâm

     1. Chức năng nghiên cứu:

        a. Nghiên cứu và xuất bản các công trình khoa học về khả năng ứng dụng của Động Lực Thúc Đẩy Cá Nhân trong thực tiễn.

        b. Tập trung nghiên cứu vào việc áp dụng Khoa học Động Lực Thúc Đẩy để phát triển các phương pháp, chương trình đào tạo giúp người học tự nâng cao động lực cá nhân để khám phá tiềm năng của cá nhân

        c. Nghiên cứu tác động của việc nâng cao động lực làm việc của nhân viên đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Phát triển các phương thức, giải pháp giúp doanh nghiệp quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

     2. Chức năng tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn.

        a. Phát triển tinh thần doanh nhân và kỹ năng lãnh đạo

        b. Phát triển các phương thức, giải pháp giúp doanh nghiệp quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả.

     3. Chức năng tư vấn

        a. Đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp về ứng dụng của Động Lực Thúc Đẩy trong việc quản trị nguồn nhân lực.

        b. Nghiên cứu ứng dụng Khoa học Động lực thúc đẩy để nâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

        c. Nghiên cứu, ứng dụng Động Lực Thúc Đẩy Cá Nhân lên hiệu quả dạy và học

     4. Chức năng đào tạo bồi dưỡng.

        a. Cung cấp các khoá đào tạo nhằm nâng cao tinh thần doanh nhân và kỹ năng lãnh đạo

        b. Cung cấp các khoá đào tạo cho giảng viên nhằm nâng cao các kỹ năng sư phạm giúp khích lệ động lực người học.

        c. Đưa các ứng dụng của Động Lực Thúc Đẩy vào giáo trình, giáo án

        d. Cung cấp các khoá huấn luyện, hoạt động ngoại khoá cho sinh viên với mục đích giúp sinh viên xây dựng các kỹ năng cần thiết cho việc nâng cao tinh thần học tập/

  Nhiệm vụ trung tâm:

     1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện Trung tâm theo định hướng phát triển của Nhà trường;

     2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực;

     3. Quản lý cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được Nhà trường giao;

     4. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính; hạch toán thu, chi và quản lý; thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước và của Nhà trường;

     5. Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà Trường, bảo đảm cho Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng thực sự là một Trung tâm nghiên cứu kinh tế mạnh của đất nước

     6. Nghiên cứu và tổ chức ứng dụng vào thực tiễn các kết quả nghiên cứu trong lãnh vực động lực các nhân nhằm góp phần đẩy tinh thần doanh nhân năng lực lãnh đạo trong sinh viên và cộng đồng.

     7. Quan hệ chặt chẽ với các Khoa, Phòng, Ban, Bộ môn trong nhà trường và trong toàn Đại học Đà nẵng trong việc tổ chức nghiên cứu khoa học và ứng dụng các kết quả nghiên cứu động lực cá nhân vào giảng dạy nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.

     8. Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, các hội thảo trong nước và quốc tế thông qua đó bồi dưỡng các kiến thức mới động lực cá nhân cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu và quản lý trong và ngoài trường.

     9. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ khoa học động lực cá nhân và phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan và các thành phần kinh tế.

  Quyền hạn trung tâm

     1. Trung tâm là đơn vị trực thuộc trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Giám hiệu trường Đại học Kinh tế trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình.

     2. Trung tâm được phép hợp tác với các nhà khoa học, các nhà quản lý trong và ngoài trường thuộc các ngành, các lĩnh vực khác nhau trong nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và ứng dụng khoa học kinh tế vào thực tiễn.

     3. Được phép quan hệ với Bộ, ban, ngành, các tổ chức địa phương và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.

     4. Được phép quan hệ với các cá nhân và tổ chức quốc tế, công ty nước ngoài trong việc thực hiện các chức năng của mình khi được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và cơ quan có thẩm quyền cho phép.

     5. Trung tâm được ký các hợp đồng lao động với người lao động khi có nhu cầu về nhân sự; phải đảm bảo quyền lợi người lao động theo đúng Pháp luật hiện hành.

     6. Trung tâm được ký các hợp đồng kinh tế theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao, quy định của Nhà nước và của Nhà trường;