Mục tiêu:

 • Hướng dẫn kỹ năng mền
 • Hướng dẫn học viên hiểu rõ tầm quan trọng của các ứng dụng công nghệ thông tin
 • Nắm rõ lý thuyết căn bản những chương trình đào tạo học viên theo đuổi, dẫn dắt học viên thực hành là trọng tâm
 • Hướng dẫn học viên có kỹ năng tự tổ chức dự án và có kỹ năng thực hành theo nhóm và độc lập

Mục tiêu:

 • Phần mềm Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ
 • Phần mềm Báo nghỉ - Báo bù
 • Phần mềm phân công thời khóa biểu
 • Phần mềm quản lý phòng học
 • Phần mềm Đào tạo trực tuyến (e-learning)

Mục tiêu:

 • Tư vấn triển khai chương trình đào tạo
 • Tư vấn và giải pháp an ninh mạng

GIỚI THIỆU

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 6789/QĐ-ĐHĐN của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

Trung tâm Công nghệ Thông tin không ngừng xây dựng và triển khai ứng dụng có hiệu quả hệ thống Công nghệ Thông tin trong toàn trường; đồng thời tăng cường thực hiện các dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin – truyền thông, như: lập trình, viết phần mềm, thiết kế thi công hệ thống mạng,…