DHKT

 • Giới thiệu chung

  Với định hướng trở thành trường đại học nghiên cứu, Trường Đại học Kinh tế luôn dành những nguồn lực và ưu tiên tốt nhất cho hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế. Từ một bộ phận khoa học và hợp tác quốc tế thuộc Phòng Hành chính, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đã được tách ra & trở thành một đơn vị trực thuộc độc lập của Nhà trường vào năm 2006, phục vụ chủ trương đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế trong điều kiện hội nhập quốc tế. Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế thực hiện các chức năng:

   - Tham mưu trực tiếp cho Hiệu trưởng về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Nhà trường

   - Tổ chức và quản lý hoạt động nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên và sinh viên; công tác hợp tác và đào tạo quốc tế của Nhà trường

  NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Hoạt động quản lý nghiên cứu khoa học đã giúp gia tăng được các công trình khoa học của cán bộ giảng viên, đẩy mạnh được các hoạt động tư vấn và trao đổi thông tin khoa học thông qua các cuộc hội thảo, hội nghị của Nhà trường, tạo được điểm nhấn về uy tín của nhà trường với xã hội. Hàng năm, Nhà trường triển khai rất nhiều các nhiệm vụ KH&CN từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, Tỉnh, địa phương đến cấp cơ sở; tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế; tích cực đẩy mạnh số lượng công bố khoa học trong và ngoài nước thuộc danh mục các Tạp chí uy tín ISI/Scopus, hỗ trợ hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.... Từng bước, qua các năm, các hoạt động KH&CN của giảng viên và sinh viên Nhà trường đã góp phần tạo nên thương hiệu về NCKH của Nhà trường tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

   HỢP TÁC QUỐC TẾ

  Các quan hệ đang ngày càng mở rộng, phục vụ tích cực cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thông qua đào tạo nguồn nhân lực và tranh thủ các nguồn lực nước ngoài. Sự kết hợp giữa hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Kinh tế đã và đang nhắm đến  việc đảm bảo công bằng, cùng chung lợi ích và phát triển. Thông qua quá trình hợp tác quốc tế, trường nâng cao hình ảnh của UE-UD trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao về nhân lực và chuyển giao công nghệ khoa học kinh tế và quản lý trên toàn nước và Đông Nam Á. Nhiều quan hệ đã phát triển thành các hợp tác thực tế hữu hiệu, như liên kết đào tạo với ĐH Towson, Đại học Keuka (Mỹ), ĐH Sunderland, ĐH Stirling, ĐH Saxion, ĐH Hull, ĐH Newcastle (Anh); ĐH Massey (New Zealand), v.v. với các chương trình chuyển tiếp (2 + 2, 1 + 3 và 3 + 1) cùng các chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngân hàng, Kinh doanh Quốc tế, Quản lý Tài chính, Tài chính Doanh nghiệp, Du lịch, Quản lý Thương mại..... Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN cũng là một trong những địa chỉ đào tạo có uy tín của các sinh viên Lào trong tất cả các bậc học. Ngoài ra, việc xây dựng các chương trình giao lưu văn hóa, các khóa học hè cũng nhằm nâng cao khả năng tiếng Anh và phát triển khả năng kinh doanh của sinh viên tại trường.

   Mạng lưới đối tác quốc tế của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng