DHKT

  • Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế - Nhân sự

    Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế hiện có 11 cán bộ viên chức. Có 1 người có học hàm phó giáo sư, 3 người có trình độ tiến sĩ, 5 thạc sĩ và 2 cử nhân. Nhân sự của Phòng được tổ chức theo hình thức "module" theo dự án, nhiệm vụ về quản lý khoa học và hợp tác quốc tế mà Nhà trường giao cho, nhằm đảm bảo tính phối hợp, chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc cao nhất.