DHKT

  • QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

    Phòng Kế hoạch Tài chính được thành lập theo Quyết định số 6540/QĐ-ĐHĐN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc đại học Đà Nẵng. Phòng có tiền thân từ Tổ Tài vụ - trực thuộc Ban giám hiệu, là một trong những đơn vị chức năng đầu tiên của Trường Đại học Kinh tế được hình thành ngay sau khi thành lập Đại học Đà Nẵng và các Trường thành viên. 

    Hiện nay, đội ngũ nhân sự của Phòng gồm 07 cán bộ viên chức, trong đó 01 người có trình độ tiến sĩ, 04 người có trình độ thạc sĩ, 02 người có trình độ cử nhân.