DHKT

 • GIỚI THIỆU CHUNG

  Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng được thành lập theo Quyết định số 6758/QĐ-ĐHĐN ngày 18/11/2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng


  1. Chức năng

  Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển các loại hình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn. Tổ chức thực hiện công tác quản lý quá trình đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

  2. Nhiệm vụ

  - Làm đầu mối của Trường trong giao dịch với các đơn vị liên kết đào tạo với Nhà trường và đề xuất cơ chế phối hợp liên kết với các địa phương và cơ sở giáo dục thường xuyên để tạo điều kiện tăng cường quan hệ hợp tác để phát triển đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học;

  - Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với các đơn vị trong Nhà trường tổ chức, triển khai công tác truyền thông, tư vấn và tuyển sinh đối với hệ đào tạo vừa làm vừa học.

  - Phối hợp với các khoa, các phòng chức năng để: quản lý công tác giảng dạy và học tập tại nơi liên kết mở lớp theo đúng quy chế; theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phù hợp với loại hình đào tạo đại học vừa làm vừa học và điều kiện tuyển sinh tại địa phương liên kết;

  - Chịu trách nhiệm tổ chức các sự kiện (Lễ Khai giảng, Lễ trao bằng tốt nghiệp…) liên quan đến sinh viên hệ vừa làm vừa học;

  - Định kỳ tổ chức hội nghị đánh giá công tác đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học. Đề xuất các phương án cải tiến công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo đại học vừa làm vừa học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo;

  - Làm đầu mối của nhà trường trong việc tổ chức và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tuyển sinh bằng 2 hệ VLVH theo ủy quyền của Đại học Đà Nẵng  

  -  Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán lập các hợp đồng đào tạo với các đơn vị liên kết đào tạo với Trường, tổ chức theo dõi và thanh lý hợp đồng đào tạo;

  - Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

  -  Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.