DHKT

 • Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường

  (Xem nội dung chi tiết tại đây)

  QUY ĐỊNH

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ

  TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

   (Ban hành kèm theo Quyết định số: 179 /QĐ-ĐHKT ngày 25 tháng 02  năm 2016

  của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế)

  I. Phòng Tổ chức – Hành chính

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác kế hoạch - tổng hợp

  2.2. Công tác tổ chức, nhân sự

  2.3. Công tác hành chính tổng hợp

  2.3.1. Công tác văn thư, lưu trữ

  2.3.2. Công tác lễ tân, khánh tiết

  2.3.3. Công tác an ninh, trật tự

  2.3.4. Công tác chăm sóc sức khỏe

  2.3.5. Công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường

  2.4. Nhiệm vụ khác

  II. Phòng Đào tạo

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất chiến lược đào tạo và xây dựng kế hoạch đào tạo

  2.2. Nhiệm vụ quản lý đào tạo

  2.2.1. Nhiệm vụ chung

  2.2.2. Quản lý đào tạo đại học

  2.2.3. Quản lý đào tạo sau đại học

  2.3. Nhiệm vụ truyền thông và tư vấn tuyển sinh

  2.4. Nhiệm vụ khác

  III. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

  1. Chức năng:

  2. Nhiệm vụ:

  2.1. Công tác Khảo thí:

  2. 2. Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

  2.3. Nhiệm vụ khác

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác kế hoạch tài chính

  2.2. Công tác quản lý và kiểm tra tài chính

  2.3. Tổ chức thực hiện công tác kế toán

  2.4. Nhiệm vụ khác

  V. Phòng Công tác sinh viên

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng

  2.2. Công tác tổ chức hành chính đối với SVHV

  2.3. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện của SVHV

  2.4. Công tác ý tế, văn hóa, thể dục, thể thao

  2.5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

  2.6. Thực hiện công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội

  2.7. Thực hiện công tác quản lý SV nội trú, ngoại trú

  2.8. Nhiệm vụ khác

  VI. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  2.1 Hoạt động Khoa học - công nghệ

  2.2 Hoạt động Hợp tác quốc tế

  2.3. Nhiệm vụ khác

  VII. Phòng Thanh tra – Pháp chế

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác pháp chế

  2.2. Công tác thanh tra

  2.3. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

  2.4. Nhiệm vụ khác

  VIII. Phòng Cơ sở vật chất

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  IX. Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Các nhiệm vụ liên quan đến phát triển công nghệ thông tin của Trường

  2.2. Nhiệm vụ truyền thông

  2.3. Nhiệm vụ khai thác nguồn lực của Trung tâm để tạo nguồn thu

  2.4. Các nhiệm vụ khác

  X. Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  XI. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

  1. Chức năng        

  2. Nhiệm vụ

  2.1. Công tác hỗ trợ sinh viên và tư vấn việc làm

  2.2. Công tác kết nối và quan hệ doanh nghiệp

  2.3. Công tác quản lý ký túc xá       

  2.4. Nhiệm vụ khác

  XII. Các trung tâm khác trực thuộc Trường:

  XIII. Thư viện

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

    XIV. Các Khoa

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

  XV. Bộ môn

  1. Chức năng

  2. Nhiệm vụ

   

   

                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                              (Đã ký và đóng dấu)

                                                                                                   PGS.TS. NGUYỄN MẠNH TOÀN