DHKT

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2016-2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH NĂM HỌC 2016-2017

STT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ TÍNH

SỐ LƯỢNG

I

Học phí hệ chính quy chương trình đại trà

Nghìn đồng/kỳ

 

1

Tiến sĩ

 

 

 

Học kỳ I

 

8.375

 

Học kỳ II

 

8.375

1

Thạc sĩ

 

 

 

Học kỳ I

 

5.025

 

Học kỳ II

 

5.025

2

Đại học

 

 

 

Học kỳ I

 

3.350

 

Học kỳ II

 

3.050

II

Học phí hệ chính quy chương trình khác

Nghìn đồng/kỳ

 

 

Học phí chương trình chất lượng cao

 

7.750

III

Học phí hệ vừa làm vừa học tại trường

Nghìn đồng/kỳ

 

 

Đại học

 

 

 

Học kỳ I

 

5.025

 

Học kỳ II

 

5.025

IV

Tổng thu năm 2015

Nghìn đồng

 

1

Thu từ ngân sách

 

28.894.088

2

Thu từ học phí, lệ phí

 

90.882.528

3

Thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ

 

844.000

3

Thu từ nguồn khác

 

3.169.962