DHKT

CHUYÊN NGÀNH NGOẠI THƯƠNG

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo người học những vấn đề cơ bản về kinh doanh quốc tế, kiến thức và năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh ngoại thương, với phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe để phát triển nghề nghiệp và phục vụ cộng đồng.

1.2. Chuẩn đầu ra:

1.2.1. Kiến thức

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội và quản trị kinh doanh quốc tế phù hợp với môi trường kinh doanh toàn cầu.

- Hiểu biết về pháp luật, văn hóa và giao tiếp trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

- Kiến thức chuyên sâu về hoạch định, tổ chức và thực hiện các hoạt động liên quan đến kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu trong doanh nghiệp.

- Hiểu biết về chính trị và giáo dục quốc phòng phù hợp với đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà Nước.

1.2.2. Kỹ năng

- Tư duy, phân tích và ra quyết định độc lập, sáng tạo trong môi trường kinh doanh quốc tế luôn biến động.

- Giao tiếp và giải quyết công việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

- Hợp tác và làm việc nhóm để giải quyết các công việc trong tổ chức.

- Tổ chức, thực hiện và kiểm soát các hoạt động kinh doanh trong ngoại thương như nghiên cứu thị trường quốc tế, đàm phán, ký kết hợp đồng ngoại thương, thực hiện hoạt động thanh toán, vận tải, giao nhận và bảo hiểm hàng hóa trong ngoại thương…

- Sử dụng tin học trong giải quyết công việc và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh.

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Tôn trọng và chấp hành pháp luật của Nhà Nước, nội quy, quy định của tổ chức;

- Làm việc và học tập với tinh thần kỷ luật cao.

- Có đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt; có trách nhiệm trong công việc;

- Quan hệ tốt với cộng đồng và có tinh thần phục vụ cộng đồng

- Có tinh thần hợp tác, thân thiện và giúp đỡ người khác.

- Năng động và tự tin trong công việc; có bản lĩnh và ý chí vươn lên khẳng định bản thân, phát triển nghề nghiệp

1.3. Cơ hội nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp thích hợp trong tiếp cận các vị trị công việc trong các tổ chức (doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà Nước, các tổ chức quốc tế) sau:

-  Các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến kinh doanh ngoại thương;

- Các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực vận tải, giao nhận hàng hóa quốc tế, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm quốc tế;

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Các cơ quan nghiên cứu và quản lý Nhà Nước về lĩnh vực ngoại thương;

- Các tổ chức quốc tế về nghiên cứu và phát triển thương mại quốc tế.

2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN