DHKT

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2020

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2020, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

  29. Chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Phân tích kinh doanh

   

   

 • Chương trình đào tạo đại học hệ chính quy - Áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2019

  Chương trình đào tạo áp dụng cho Khoá tuyển sinh 2019, xem chi tiết tại đây. Chương trình đào tạo gồm các chuyên ngành:

  1. Chuyên ngành Ngoại thương

  2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  3. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch

  4. Chuyên ngành Kinh tế phát triển

  5. Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội

  6. Chuyên ngành Kế toán

  7. Chuyên ngành Ngân hàng

  8. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại

  9. Chuyên ngành Kinh tế chính trị

  10. Chuyên ngành kinh tế lao động

  11. Chuyên ngành Kinh tế và quản lý công

  12. Chuyên ngành Marketing

  13. Chuyên ngành Luật kinh tế

  14. Chuyên ngành Tin học quản lý

  15. Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

  16. Chuyên ngành Quản trị tài chính

  17. Chuyên Ngành Quản trị nguồn nhân lực

  18. Chuyên ngành Kiểm toán

  19. Chuyên ngành Luật học

  20. Chuyên ngành Kinh tế đầu tư

  21. Chuyên ngành Quản trị hệ thống thông tin

  22. Chuyên ngành thương mại điện tử

  23. Chuyên ngành Quản trị khách sạn

  24. Chuyên ngành tài chính công

  25. Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics

  26. Chuyên ngành Quản trị sự kiện lễ hội

  27. Chuyên ngành Hành chính công

  28. Chuyên ngành Truyền thông marketing

   

   

   

 • Đề cương chi tiết các học phần ngành Tài chính - Ngân hàng

  TT

  Mã học phần

  Tên học phần

  Liên kết

  01

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1

  Tải file

  02

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2

  Tải file

  03

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tải file

  04

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  Tải file

  05

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  Tải file

  06

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  Tải file

  07

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  08

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  Tải file

  09

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  Tải file

  10

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  Tải file

  11

  MGT1002

  Quản trị học

  Tải file

  12

   

  Giáo dục thể chất

  Tải file

  13

   

  Giáo dục Quốc phòng

  Tải file

  14

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  Tải file

  15

  MKT2001

  Marketing căn bản

  Tải file

  16

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  Tải file

  17

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  Tải file

  18

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  Tải file

  19

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  Tải file

  20

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  Tải file

  21

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  Tải file

  22

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  Tải file

  23

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  Tải file

  24

  BAN2001

  Tài chính công

  Tải file

  25

  BAN3001

  Định giá tài sản

  Tải file

  26

  BAN3002

  Toán tài chính

  Tải file

  27

  FIN3002

  Đầu tư tài chính

  Tải file

  28

  FIN3004

  Tài chính công ty

  Tải file

  29

  HOS3001

  Marketing dịch vụ

  Tải file

  30

  MKT3002

  Nghiên cứu marketing

  Tải file

  31

  BAN3015

  Kinh tế bảo hiểm

  Tải file

  32

  IBS2003

  Giao dịch thương mại quốc tế

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Ngân hàng

   

  33

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  Tải file

  34

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  Tải file

  35

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  Tải file

  36

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  Tải file

  37

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  Tải file

  38

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  Tải file

  39

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  Tải file

  40

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  Tải file

  41

  ENG3011

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  Tải file

  42

  ENG3012

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  Tải file

  43

  ENG3013

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  Tải file

  44

  ENG3014

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  Tải file

  45

  BAN3003

  Nghiệp vụ ngân hàng

  Tải file

  46

  BAN3004

  Kế toán ngân hàng

  Tải file

  47

  BAN3005

  Quản trị ngân hàng

  Tải file

  48

  BAN3006

  Thanh toán quốc tế

  Tải file

  49

  BAN3007

  Phân tích tín dụng và cho vay

  Tải file

  50

  BAN3008

  Tài chính cá nhân

  Tải file

  51

  ACC2003

  Kế toán tài chính

  Tải file

  52

  ACC3004

  Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Tải file

  53

  BAN3014

  Thuế

  Tải file

  54

  FIN3001

  Tài chính quốc tế

  Tải file

  55

  FIN3003

  Công cụ tài chính phái sinh

  Tải file

  56

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  57

  BAN4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  58

  BAN4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

   

  33

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  Tải file

  34

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  Tải file

  35

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  Tải file

  36

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  Tải file

  37

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  Tải file

  38

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  Tải file

  39

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  Tải file

  40

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  Tải file

  41

  ENG3011

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 1

  Tải file

  42

  ENG3012

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 2

  Tải file

  43

  ENG3013

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 3

  Tải file

  44

  ENG3014

  IELTS UPPER-INTERMEDIATE 4

  Tải file

  45

  ACC2003

  Kế toán tài chính

  Tải file

  46

  ACC3004

  Phân tích tài chính doanh nghiệp

  Tải file

  47

  BAN3014

  Thuế

  Tải file

  48

  FIN3001

  Tài chính quốc tế

  Tải file

  49

  FIN3003

  Công cụ tài chính phái sinh

  Tải file

  50

  FIN3005

  Tài chính công ty nâng cao

  Tải file

  51

  ACC3005

  Kế toán công ty

  Tải file

  52

  AUD3005

  Kiểm toán

  Tải file

  53

  BAN3003

  Nghiệp vụ ngân hàng

  Tải file

  54

  MGT3011

  Khởi sự kinh doanh

  Tải file

  55

  IBS3005

  Quản trị kinh doanh quốc tế

  Tải file

  56

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  57

  FIN4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  58

  FIN4002

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file

   

   

  Chuyên ngành Tài chính công

   

  33

  ENG2001

  Tiếng Anh đại cương 2 (A2.2)

  Tải file

  34

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  Tải file

  35

  BAN3016

  Thẩm định dự án đầu tư công

  Tải file

  36

  BAN3009

  Bảo hiểm xã hội

  Tải file

  37

  BAN3010

  Quản lý tài chính công

  Tải file

  38

  BAN3011

  Lý thuyết thuế

  Tải file

  39

  BAN3012

  Quản lý thuế

  Tải file

  40

  BAN3013

  Nghiệp vụ kho bạc

  Tải file

  41

  ACC2003

  Kế toán tài chính

  Tải file

  42

  ACC2004

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  Tải file

  43

  ECO2002

  Kinh tế phát triển

  Tải file

  44

  BAN3003

  Nghiệp vụ ngân hàng

  Tải file

  45

  FIN3001

  Tài chính quốc tế

  Tải file

  46

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tải file

  47

  BAN4003

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  Tải file

  48

  BAN4004

  Khóa luận tốt nghiệp (*)

  Tải file


Liên kết hữu ích

Tư vấn - Hỏi đáp

Hotline: 0511.3950227

Skype: daotaodhkt123

Yahoo: daotao.dhkt@yahoo.com