DHKT

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân chuyên ngành kiểm toán có năng lực chuyên môn về kế toán, kiểm toán; có phẩm chất chính trị tốt; trung thực, khách quan, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực có liên quan đến nghề kiểm toán, bao gồm các kiến thức về kế toán tài chính, kiểm toán, thuế.  Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị các kiến thức bổ trợ như luật kinh tế, tin học và các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp để sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể hành nghề một cách độc lập.

1.2. Chuẩn đầu ra

1.2.1. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán cơ bản, biết cách vận dụng các nguyên tắc, chuẩn mực để giải quyết các tình huống cụ thể trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị thuộc các lĩnh vực hoạt động trong nền kinh tế. Trên cơ sở đó, có thể tham gia lưa chọn, hoạch định các chính sách kế toán tại đơn vị, cũng như tham gia nghiên cứu, soạn thảo chế độ kế toán.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về kiểm toán, chủ yếu là kiểm toán tài chính, hiểu rõ yêu cầu của các chuẩn mực kiểm toán, yêu cầu về trách nhiệm nghề nghiệp để vận dụng vào việc kiểm toán các đối tượng cụ thể, chủ yếu là các Báo cáo tài chính của các đơn vị, tổ chức.

- Có kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, phân tích tài chính và về công nghệ thông tin để phục vụ cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến kế toán, kiểm toán có cơ sở thực tiễn, khoa học và có hiệu quả cao.

- Có khả năng tự nghiên cứu, học hỏi để đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong thực tiễn công tác trên cơ sở các kiến thức nền tảng và phương pháp nghiên cứu được trang bị.

1.2.2. Kỹ năng

- Có kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong  xử lý các công việc chuyên môn, kỹ năng thiết lập và quản lý tài liệu, hồ sơ khoa học và hiệu quả.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng tổ chức nhóm làm việc hiệu quả để đạt được mục tiêu đề ra.

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng diễn đạt rõ ràng, thuyết phục ý kiến cá nhân liên quan đến công việc chuyên môn.

- Có khả năng giao tiếp, làm việc trong môi trường quốc tế với trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 500 hoặc tiếng Pháp DELF A2 hoặc có chứng chỉ các ngoại ngữ tương đương cấp độ B1 – Khung chung châu Âu (Common European Framework – CEF).

1.2.3. Thái độ và hành vi

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước, tuân thủ điều lệ đạo đức nghề nghiệp và các quy định của đơn vị công tác, có tinh thần kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp cao.

- Có thái độ khiêm tốn, cầu thị, thường xuyên học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu công việc trong tình hình mới.

- Có tinh thần hợp tác, thân thiện với đồng nghiệp, hòa nhã với khách hàng và các cá nhân có liên quan trong công việc, có ý thức tôn trọng bí mật nghề nghiệp.

1.3. Cơ hội làm việc

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở các công ty kiểm toán độc lập; cơ quan Kiểm toán Nhà nước hoặc bộ phận kiểm toán nội bộ ở các doanh nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm kế toán ở các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; có thể hành nghề độc lập như một chuyên gia về kế toán, kiểm toán, phân tích tài chính hay tư vấn về thuế, về đầu tư…nếu đáp ứng được yêu cầu của qui chế quản lý nghề nghiệp hiện hành.

2. Thời gian đào tạo: Theo thiết kế chương trình là 4 năm, tùy theo khả năng và điều kiện học tập, sinh viên có thể rút ngắn còn 3 năm hoặc kéo dài thời gian học tối đa đến 6 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 tín chỉ, không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng.

4. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT, THCN