DHKT

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN - ĐỢT I - HỆ CHÍNH QUY, KHÓA 48K, TUYỂN SINH NĂM 2022

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NỘP HỒ SƠ DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN - ĐỢT I - HỆ CHÍNH QUY, KHÓA 48K, TUYỂN SINH NĂM 2022
===============
Quy trình tổng quát gồm 7 bước như sau:
Bước 1: Tìm hiểu quy trình nộp hồ sơ sinh viên (http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/16121/bid/456?fbclid=IwAR3cFmFVl5mwl5A4TlnrZYbzTyU1uYycWXfm5wMTyPlpw5rXzj-wxt0vDLU) 
Bước 2: Kê khai hồ sơ sinh viên trực tuyến và nộp các khoản phí (http://nhaphoc.due.udn.vn/).
Bước 3: Nhận thông tin phản hồi từ Trường Đại học Kinh tế.
Bước 4: Chuẩn bị hồ sơ để nộp cho Trường.
Bước 5: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng (các ngày 21,22/09/2022 theo Ngành).
Bước 6: Khám sức khỏe đầu khóa.
Bước 7: Tham gia học tập tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
Số điện thoại hỗ trợ khi nộp hồ sơ: 0236.3950464 (Phòng Công tác Sinh viên).
Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên, ĐHKTĐN