DHKT

 • LỘ TRÌNH HỌC NGÀNH KIỂM TOÁN

  Lộ trình học của Ngành Kiểm toán được mô tả bởi Sơ đồ dưới đây:

  Tham khảo thêm tại: 

  Bản đặc tả chương trình Đào tạo năm 2020

  Bản đặc tả chương trình Đào tạo năm 2019


  I. Học phần chung toàn trường

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 1

  21

  9

  30

  2

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 2

  39

  6

  45

  3

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  36

  9

  45

  3

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  24

  6

  30

  2

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  21

  9

  30

  2

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  22

  23

  45

  3

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  22

  23

  45

  3

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  20

  10

  30

  2

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  20

  25

  45

  3

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  16

  14

  30

  2

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  30

  15

  45

  3

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  30

  0

  30

  2

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  17

  28

  45

  3

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  7

  23

  30

  2

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  22

  23

  45

  3

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  45

  0

  45

  3

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  36

  9

  45

  3

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  38

  7

  45

  3

  MGT1002

  Quản trị học

  30

  15

  45

  3


  II. Học phần chung khối ngành

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  30

  15

  45

  3

  MKT2001

  Marketing căn bản

  34

  11

  45

  3

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  30

  15

  45

  3

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  30

  15

  45

  3

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  33

  12

  45

  3

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  30

  15

  45

  3

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  27

  18

  45

  3

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  36

  9

  45

  3

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  30

  15

  45

  3

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  12

  33

  45

  3


  III. Học phần chung của ngành

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  Học phần bắt buộc

  ACC2001

  Kế toán tài chính 1

  31

  14

  45

  3

  AUD2001

  Kiểm toán căn bản

  30

  15

  45

  3

  AUD3001

  Kiểm toán tài chính 1

  30

  15

  45

  3

  ACC3006

  Phân tích báo cáo tài chính và định giá doanh nghiệp 

  33

  12

  45

  3

  AUD3004

  Kiểm soát nội bộ

  34

  11

  45

  3

  Học phần tự chọn
  Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  ACC3009   

  Kế toán quốc tế

  30

  15

  45

  3

  BAN3003

  Nghiệp vụ ngân hàng

  30

  15

  45

  3

  BAN3004

  Kế toán ngân hàng

  30

  15

  45

   3

  BAN3006

  Thanh toán quốc tế

  30

  15

  45

  MGT3001

  Quản trị chiến lược

  27

  18

  45

  3

  MGT3004

  Quản trị dự án

  35

  10

  45

   3

  FIN3001

  Tài chính quốc tế

  22

  23

  45

  3

  FIN3002

  Đầu tư tài chính

  23

  22

  45

  3

  FIN3004

  Tài chính công ty

  21

  24

  45

  3

  IV. Học phần chuyên ngành

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  Học phần bắt buộc

  ACC3001

  Kế toán tài chính 2

  32

  13

  45

  3

  AUD3002

  Kiểm toán tài chính 2

  12

  33

  45

  3

  ACC3005

  Kế toán công ty

  30

  15

  45

  3

  AUD3003

  Kiểm toán hoạt động

  30

  15

  45

  3

  ACC3008

  Hệ thống thông tin kế toán

  10

  35

  45

  3

  AUD3006

  Thực hành kiểm toán

  10

  35

  45

  3

  Học phần tự chọn

  Chọn ít nhất 5 tín chỉ trong các học phần tự chọn sau:

  ACC2002

  Kế toán quản trị

  20

  25

  45

  3

  ACC2004

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  30

  15

  45

  3

  ACC3007

  Kế toán thuế

  30

  15

  45

  3

  AUD3095

  Đề án môn học

  0

  30

  30

  2

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  17

  13

  30

  2


  V. Thực tập cuối khoá

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  Hình thức 1

  AUD4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  0

  60

  60

  4

  Hình thức 2

  AUD4002

  Khoá luận tốt nghiệp

  0

  150

  150

  10


  Tham khảo thêm tại: 

  Bản đặc tả chương trình Đào tạo năm 2020

  Bản đặc tả chương trình Đào tạo năm 2019