DHKT

 • ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

    GS.TS. Trương Bá Thanh
  Nguyên Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
  Email: thanhtb@due.udn.vn; tbthanh@gmail.com
  Tel: 0906 569 999
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/truongbathanh
  PGS.TS. Trần Đình Khôi Nguyên
  Nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tdknguyen 
  PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn
  Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  Email: toannm@due.udn.vn
  Tel: 0905 141 515
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nmtoan  
    PGS.TS. Nguyễn Công Phương
  Trưởng Khoa Kế toán
  Email: phuong.nc@due.udn.vn
  Tel: 0905.557.372
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ncphuong  
    TS. Nguyễn Hữu Cường
  Phó Trưởng Khoa Kế toán
  Email: cuonghien@due.udn.vn
  Tel: 0905.223.886
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nhcuong
    TS. Nguyễn Thị Thúy Phượng
  Trưởng Bộ môn Kế toán
  Email: phuong.ntt@due.udn.vn; phuong.ntt@gmail.com
  Tel: 0867.660.135
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nguyenthithuyphuong
    PGS.TS. Đường Nguyễn Hưng
  Trưởng Bộ môn Kiểm toán
  Email: hungdn@due.udn.vn; dnhwin@gmail.com
  Tel: 0905.364.989
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/duongnguyenhung
    PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh
  Trưởng Phòng Đào tạo
  Email: phianhdn@due.udn.vn
  Tel: 0913.059.177
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phianhdn 
    PGS.TS. Ngô Hà Tấn
  Email: tannh@due.udn.vn; ngohatankt@gmail.com
  Tel: 0914.018.986
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tannh
    PGS.TS. Hoàng Tùng
  Trưởng Phòng Cơ sở Vật chất
  Email: tungh@due.udn.vn; hoangtungkt@gmail.com
  Tel: 0905.107.635
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hoangtung 
    TS. Huỳnh Thị Hồng Hạnh
  Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  Email: hanh.hh@due.udn.vn
  Tel: 0905.136.361
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hthhanh
    TS. Đoàn Thị Ngọc Trai
  Email: ngoctraidoan@due.udn.vn
  Tel: 0914.034.278
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/traidtn
    TS. Phạm Hoài Hương
  Email: huongph@due.udn.vn; hoaihuongkt@gmail.com
  Tel: 090 5838302
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/phhuong
    TS. Lê Quang Sang
  Email: sang.lq@due.udn.vn
  Tel:
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/lequangsang
    ThS. Huỳnh Phương Đông
  Email: donghp@due.udn.vn; pdong2000@gmail.com
  Tel: 0918.358.199
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dongph
    ThS. Lê Văn Nam
  Email: namlv@due.udn.vn; lenamdhdn@gmail.com
  Tel: 0914.032.840
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/namlv
    ThS. NCS. Trần Thị Nga
  Email: ngatt@due.udn.vn; tranthingakt@gmail.com
  Tel: 0914.132.223
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranthinga
    TS. Võ Hồng Tâm
  Phó Trưởng phòng Đào tạo
  Email: vohongtam@due.udn.vn
  Tel: 0935.355.356
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vhtam
    TS. Phan Thị Đỗ Quyên
  Email: quyenptd@due.udn.vn
  Tel: 0766 690 999
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/quyenptd
    TS. Hà Phước Vũ
  Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính
  Email: haphuocvu@due.udn.vn
  Tel: 0905.800.373
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/haphuocvu 
    TS. Nguyễn Thị Xuân Trang
  Email: trangtx@due.udn.vn; trangatax@gmail.com
  Tel: 0914.745.649
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ntxtrang
    TS. Nguyễn Lan Phương
  Phó trưởng Khoa Kế toán
  Email: phuongnl@due.udn.vn
  Tel: 0935.570.013
  Lý lịch khoa học: ttp://scv.udn.vn/nguyenlanphuong
    ThS. Nguyễn Tri Phương
  Email: phuongnt@due.udn.vn
  Tel: 0905.157.898
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ntphuong
    ThS. Nguyễn Văn Quang
  Email: quangnv@due.udn.vn
  Tel: 0914.000.949
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nvquang
    ThS. Hồ Phước Dũng
  Email: dunghophuoc@due.udn.vn
  Tel: 0914.280.098
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/hophuocdung
    TS. Đoàn Nguyễn Trang Phương
  Email: phuongdnt@due.udn.vn; trangphuongkt@gmail.com
  Tel: 0914.978.850
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/dntphuong 
    ThS. Trần Thị Hồng Vân
  Email: vanth@due.udn.vn
  Tel: 0913.434.449
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vanth

    TS. Nguyễn Thị Xuân Linh
  Email: linhntx@due.udn.vn
  Tel: 0905.397.130
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/linhntx
    ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
  Email: huyen.ntt@due.udn.vn
  Tel: 0905.222.880
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nguyenthithanhhuyen 
    ThS. Lê Thị Kim Yến
  Email: yenltk@due.udn.vn
  Tel: 0905.888.519
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/yenltk 
    ThS. Lê Thị Thu Tâm
  Chủ tịch Công đoàn Khoa Kế toán
  Email: tamltt@due.udn.vn
  Tel: 0905.190.072
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltttam
    TS. Vương Phương Thủy
  Email: thuyvp@due.udn.vn; phuongthuy1509dn@gmail.com
  Tel: 0989.963.602
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vpthuy 
    ThS. Đỗ Nguyệt Ánh
  Email: anhdn@due.udn.vn; anhdonguyet@gmail.com
  Tel: 0934.799.257
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/anhdn 
    ThS. Lê Thị Na
  Email: nalt@due.udn.vn
  Tel: 0982.145.129
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltna 
    ThS. Võ Thị Thanh Vân
  Email: vanvtt@due.udn.vn; thanhvank6@gmail.com
  Tel: 0968.899.555
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/vanvtt
    ThS. Trần Thị Thanh Thảo
  Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế
  Email: thaottt@due.udn.vn; tranthanhthao1909@gmail.com
  Tel: 0935.333.161
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thaottt 
    NCS. Nguyễn Hoàng Anh Thư
  Email: thunha@due.udn.vn
  Tel:
  Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/nhathu