DHKT

 • THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023 – 2024


  ‼️Thông tin chi tiết SV đọc kỹ tại: http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/18174/bid/456

  Theo các Quy định về việc đăng ký thực tập tốt nghiệp Hệ chính quy, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch đăng ký thực tập tốt nghiệp đợt 2 năm học 2022 - 2023 như sau:

  ✨BƯỚC 1. ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
  Từ 08h00 ngày 20/11/2023 đến 11h00 ngày 22/11/2023: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân thực hiện việc đăng ký thực tập tốt nghiệp trực tuyến ở mục Đăng ký học trên trang web http://due.udn.vn. 

  ✨BƯỚC 2. KIỂM TRA KẾT QUẢ XÉT CHỌN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
  Từ 08h00 ngày 27/11/2011 đến ngày 28/11/2022: Những sinh viên đã đăng ký học phần Khóa luận tốt nghiệp phải đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp. Những sinh viên không được Khoa xét chọn làm khóa luận sẽ được chuyển qua học phần Báo cáo thực tập tốt nghiệp.

  ✨BƯỚC 3. ĐĂNG KÝ HỌC BỔ SUNG
  Những sinh viên không được xét chọn làm Khóa luận tốt nghiệp đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo để đăng ký học bổ sung nếu cần. Việc đăng ký học bổ sung phải đảm bảo tổng số tín chỉ tối đa là 16 tín chỉ, kể cả học phần thực tập tốt nghiệp. Thời gian đăng ký học bổ sung các học phần theo kế hoạch đăng ký học học kỳ 2 năm học 2023-2024 đối với sinh viên Hệ chính quy của Nhà trường.

  ✨BƯỚC 4. THAM GIA BUỔI PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
  Sinh viên theo dõi thông báo và tham gia buổi phổ biến này để nắm được các qui định và yêu cầu của Khoa đối với việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp và Báo cáo thực tập tốt nghiệp. Thời gian cụ thể sẽ được Khoa thông báo sau.

  ✨BƯỚC 5. NHẬN GIẤY GIỚI THIỆU
  Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 29/12/2023: Sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Khoa để nhận Giấy giới thiệu thực tập tốt nghiệp. Thời gian cụ thể sẽ được Khoa thông báo sau.

  ✨BƯỚC 6. CẬP NHẬT TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP
  Sau khi liên hệ được đơn vị thực tập, sinh viên thực hiện cập nhật tên đơn vị thực tập theo yêu cầu của Khoa quản lý chuyên môn trước ngày 31/12/2023.

  ✨BƯỚC 7. ĐIỀU CHỈNH ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY XÁC NHẬN
  Những sinh viên có yêu cầu điều chỉnh đơn vị thực tập hoặc đề nghị được cấp Giấy xác nhận của Nhà trường về việc giao sinh viên về đơn vị thực tập liên hệ trực tiếp với các Khoa để được giải quyết.

  ✨BƯỚC 8. PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN VÀ RA QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP
  Khoa phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên làm khóa luận và báo cáo thực tập trước ngày 15/01/2024.

  🛑Kế hoạch này áp dụng cho cả sinh viên đăng ký thực tập chuyên ngành thứ hai.

  #dangkythuctaptotnghiep #dot2
  #khoaketoan #DUE