DHKT

 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC TỪ NĂM 2014 ĐẾN NAY


  STT

  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ BÁO CÁO KHOA HỌC
   1 Ngô Hà Tấn (2019). Kết cấu TK phản ảnh tài sản và TK phản ảnh nguồn vốn phải ngược nhau. Vì sao?. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán, Số 5/2019, trang 33 - 35.
   2 Nguyễn Hữu Cường đồng tác giả (2019). Công bố thông tin về lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 2(489), 2019, trang 11-20.
   3 Trần Thị Nga (2019). Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với xu thế phát triển bền vững. Tạp chí Kế Toán & Kiểm Toán, Số: 5/2019 (188), trang 64-65.
   4 Phan Thị Đỗ Quyên (2019). Sở hữu nước ngoài và quản trị lợi nhuận. Tạp chí Kế toán Kiểm toán, Số 6/2019(186).
   5 Phan Thị Đỗ Quyên (2019). Phân tích hành vi điều chỉnh lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam 34. Tạp chí Kế toán Kiểm toán, Số 3/2019(186), trang 31.

  6

  Đoàn Ngọc Phi Anh & Florian Gebreiter (2018). Recruitment, social mobility and inclusive development in Vietnam. Funded by Newton Mobility - £8,125.

  7

  Đoàn Ngọc Phi Anh,et al. (2018). Enhancing corporate governance to facilitating the sustainability reports of Vietnamese listed companies. Funded by Ministry of Education and Training – VND 72,000,000 .

  8

  Nguyễn Công Phương and Tobias Polzer (2018). The reform of public sector accounting in Vietnam – Learning from UK experiences, funded by Newton Mobility Grant-British Academy. Code of project: CRFG\100072 - £8,400. 

  9

  Huỳnh Thị Hồng Hạnh (2018). Nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đề tài cấp Bộ. 

  10

  Menila Manochine, Ataur Belal, Đoàn Ngọc Phi Anh & Lê Thị Na (2018). The role of accountants in the context of sustainable development in Vietnam. CIMA project. Đề tài khác 

  11

  Nguyễn Công Phương (Chủ nhiệm), Ngô Hà Tấn, Đoàn Thị Ngọc Trai, Trần Đình Khôi Nguyên, Phạm Thị Bích Vân, Võ Thị Thùy Trang, Nguyễn Trọng Hiếu, Lê Thị Trúc Loan (2017). Thao túng Báo cáo tài chính của các công ty niêm yết và tác động tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: B2013-04-15. Đề tài cấp Bộ 

  12
   
  Võ Thị Thanh Vân (2017). Ảnh hưởng của Quản trị công ty đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Mã số: T2017-04-25. Đề tài cấp Trường. 

  13

  Trần Thị Thanh Thảo (2017). Ảnh hưởng của các yếu tố quản trị công ty đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: T2017-04-23. Đề tài cấp Trường. 
   
  14

  Trần Thị Nga (2017). Nhận diện tình hình tài chính dựa trên dạng báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Mã số: T2017-04-20. Đề tài cấp Trường. 
   
  15

  Nguyễn Hữu Cường (2016). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ tuân thủ về công bố thông tin trong các báo cáo tài chính giữa niên độ của các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: T2016-04-05. Đề tài cấp Trường. 

  16

  Đỗ Nguyệt Ánh (2016). Tác động của sự biến thiên lợi nhuận đến khả năng dự báo lợi nhuận- Nghiên cứu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Mã số: T2016-04-03. Đề tài cấp Trường. 

  17

  Phan Thị Đỗ Quyên (2016). Tính thông tin của giá cổ phiếu - Nghiên cứu tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Mã số: T2016-04-11, Đề tài nghiên cứu cấp trường. 

  18

  Menila Manochine, Đoàn Ngọc Phi Anh & Angela Lorenz (2015). An evaluation on the business curriculum in the UK and Vietnam and its impact on Advanced Management Accounting. Funded by British Council - £30,000. 

  19

  Lê Thị Trúc Loan (2015). Nghiên cứu về mức độ công bố thông tin rủi ro trong báo cáo thường niên của các doanh nghiệp dầu khí niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Mã số: T2015-04-55. Đề tài cấp Trường. 

  20
   
  Trương Bá Thanh (2015). Mô hình tăng trưởng Kinh tế Việt Nam. Mã số: KX2017. Đề tài cấp Nhà nước. 

  21

  Đường Nguyễn Hưng (2014). Biến dồn tích trong lợi nhuận công bố của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam và Đánh giá của thị trường. Mã số: Đ2013-04-39-BS. Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng. 
   
  22

  Hà Phước Vũ (2014). Phân tích sự ảnh hưởng của cơ chế quản trị thông tin đến sự công bố thông tin trên báo cáo thường niên. Mã số: T2014-04-08. Đề tài cấp Trường. 
   
  23

  Đoàn Thị Ngọc Trai (2014). Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ đào tạo học phần Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính cho sinh viên ngành Kiểm toán. Mã số: Đ2013-04-29. Đề tài cấp Trường. 

  24

  Nguyễn Thị Thanh Huyền (2014). Nghiên cứu thực tiễn phương pháp đánh giá khả năng hoạt động liên tục trong kiểm toán BCTC tại các công ty kiểm toán ở Việt Nam. Mã số: T2014-04-43. Đề tài cấp Trường. 
   
  25

  Nguyễn Thị Thanh Huyền (2014). Vận dụng các mô hình rủi ro phá sản để đánh giá khả năng hoạt động liên tục của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Ứng dụng trong kiểm toán báo cáo tài chính. Đề tài cấp Trường. 
   
  26

  Nguyễn Hoàng Anh Thư (2014). Nghiên cứu chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Mã số: T2014-04-47. Đề tài cấp Trường