DHKT

 • LỘ TRÌNH HỌC THUẬT NGÀNH KẾ TOÁN

  Tham khảo thêm:

  Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Kế toán 2020

  Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Kế toán 2019


  I. Các môn học chung (General courses): 

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  SMT1001

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 1

  24

  6

  30

  2

  SMT1002

  Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin phần 2

  45

  0

  45

  3

  SMT1003

  Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  45

  0

  45

  3

  SMT1004

  Tư tưởng Hồ Chí Minh

  24

  6

  30

  2

  LAW1001

  Pháp luật đại cương

  22

  8

  30

  2

  TOU1001

  Giao tiếp trong kinh doanh

  30

  15

  45

  3

  ENG1011

  PRE-IELTS 1

  45

  0

  45

  3

  ENG1012

  PRE-IELTS 2

  30

  0

  30

  2

  ENG1013

  IELTS BEGINNERS 1

  45

  0

  45

  3

  ENG1014

  IELTS BEGINNERS 2

  30

  0

  30

  2

  ENG2011

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 1

  45

  0

  45

  3

  ENG2012

  IELTS PRE-INTERMEDIATE 2

  30

  0

  30

  2

  ENG2013

  IELTS INTERMEDIATE 1

  45

  0

  45

  3

  ENG2014

  IELTS INTERMEDIATE 2

  30

  0

  30

  2

  MIS1001

  Tin học văn phòng

  23

  22

  45

  3

  MAT1001

  Toán ứng dụng trong kinh tế

  45

  0

  45

  3

  MGT1001

  Kinh tế vi mô

  40

  5

  45

  3

  ECO1001

  Kinh tế vĩ mô

  30

  15

  45

  3

  MGT1002

  Quản trị học

  35

  10

  45

  3


  II. Các môn học về Kinh doanh (Business courses):

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  ACC1001

  Nguyên lý kế toán

  30

  15

  45

  3

  MKT2001

  Marketing căn bản

  34

  11

  45

  3

  MIS2002

  Hệ thống thông tin quản lý

  30

  15

  45

  3

  HRM2001

  Hành vi tổ chức

  30

  15

  45

  3

  STA2002

  Thống kê kinh doanh và kinh tế

  33

  12

  45

  3

  FIN2001

  Thị trường và các định chế tài chính

  30

  15

  45

  3

  MGT2002

  Nhập môn kinh doanh

  27

  18

  45

  3

  IBS2001

  Kinh doanh quốc tế

  36

  9

  45

  3

  LAW2001

  Luật kinh doanh

  30

  15

  45

  3

  ENG3001

  Tiếng Anh kinh doanh

  12

  33

  45

  3


  III. Các môn chuyên ngành Kế toán (Accounting courses):

  Mã học phần

  Tên học phần

  Số tiết

  Số tín chỉ

  Lý thuyết

  Thực hành, thảo luận

  Tổng

  ACC2001

  Kế toán tài chính 1

  31

  14

  45

  3

  ACC2002

  Kế toán quản trị

  17

  28

  45

  3

  ACC2004

  Kế toán hành chính sự nghiệp

  30

  15

  45

  3

  ACC3001

  Kế toán tài chính 2

  35

  10

  45

  3

  ACC3008

  Hệ thống thông tin kế toán

  30

  15

  45

  3

  ACC3009

  Kế toán quốc tế

  31

  14

  45

  2

  BAN3003

  Nghiệp vụ ngân hàng

  30

  15

  45

  3

  MGT3001

  Quản trị chiến lược

  27

  18

  45

  3

  FIN3001

  Tài chính quốc tế

  22

  23

  45

  3

  FIN3002

  Đầu tư tài chính

  23

  22

  45

  3

  ACC3004

  Phân tích tài chính doanh nghiệp

  33

  12

  45

  3

  ACC3005

  Kế toán công ty

  30

  15

  45

  3

  ACC3007

  Kế toán thuế

  30

  15

  45

  3

  AUD3005

  Kiểm toán

  30

  15

  45

  3

  ACC3010

  Thực hành kế toán

  11

  34

  45

  3

  FIN3004

  Tài chính công ty

  21

  24

  45

  3

  ACC3002

  Kế toán quản trị nâng cao

  32

  13

  45

  3

  AUD3004

  Kiểm soát nội bộ

  34

  11

  45

  3

  ACC3095

  Đề án môn học

  30

  0

  30

  2

  BAN3004

  Kế toán ngân hàng

  30

  15

  45

  3

  RMD3001

  Phương pháp nghiên cứu khoa học

  17

  13

  30

  2

  ACC4001

  Báo cáo thực tập tốt nghiệp

  0

  60

  60

  4

  ACC4002

  Khóa luận tốt nghiệp

  0

  150

  150

  10

  Tham khảo thêm:

  Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Kế toán 2020

  Bản đặc tả chương trình đào tạo ngành Kế toán 2019