DHKT

 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

      Khoa Kế toán được thành lập năm 1977, tiền thân là bộ môn kế toán, thuộc Khoa Thống kê – Kế hoạch – Tài chính thuộc Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Đến năm 1994, Khoa Kế toán được thành lập, thuộc Trường Đại học Kinh Tế và Quản trị kinh doanh (nay là Trường Đại học Kinh tế) – một cơ sở giáo dục thành viên của Đại học Đà Nẵng. So với thời điểm năm 1977, bộ môn chỉ có duy nhất 1 giảng viên cơ hữu chuyên ngành kế toán,  đến nay Khoa Kế toán có 40 giảng viên cơ hữu, có trình độ cao, trong đó có 1 GS.TS., 7 PGS.TS., 14 TS., 3 NCS. và 15  thạc sĩ. Hơn 85% các giảng viên được đào tạo từ các nước phát triển khác nhau như: Anh, Úc, Pháp, Nhật Bản,…

  Trong hơn 40 năm qua, Khoa Kế toán đã đạt được những thành tựu đáng kể trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác quốc tế. Về giảng dạy, Khoa đạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Kế toán và Kiểm toán ở cả cấp đại học và sau đại học cho khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung. Đến nay Khoa đã đào tạo 14.000 cử nhân, 800 thạc sĩ và 3 tiến sĩ. Nhiều cựu sinh viên của Khoa đang nắm giữ các vị trí quan trọng của các công ty và tổ chức khác nhau.

  Khoa Kế toán cam kết thực hiện sứ mạng của Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng là trở thành trung tâm giảng dạy và nghiên cứu có chất lượng cao, ngang bằng với các trường đại học trong và ngoài Đông Nam Á nổi tiếng khác.

   

  ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

  - Đổi mới và xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo các nước trong khu vực.

  - Hoàn thiện và cải tiến không ngừng hệ thống giáo trình, bài tập và các tài liệu học tập điện tử cho sinh viên chuyên ngành kế toán.

  - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa họcvà ứng dụng trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.


   CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KIỂM TOÁN

  Chương trình cử nhân kiểm toán được đào tạo tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng có tính hội nhập quốc tế cao. Mục tiêu của chương trình là đào tạo cử nhân chuyên ngành kiểm toán có năng lực chuyên môn cao; có khả năng ứng dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn; có khả năng làm việc trong môi trường công nghệ thông tin, hội nhập quốc tế; có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt.


  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN KẾ TOÁN

  Chương trình cử nhân kế toán được đào tạo tại Trường trong thời hạn 4 năm. Mục tiêu của chương trình là nhằm đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao, có chuyên môn tốt; với khả năng áp dụng và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong các tình huống thực tế, để làm việc tốt trong môi trường tích hợp công nghệ thông tin và quốc tế; với thái độ tốt và có đạo đức nghề nghiệp.