DHKT

Thông báo kết quả xử lý đề nghị hoãn thi KTHP

28/07/2021

Kính gửi: Sinh viên các lớp đại học chính quy.

Theo quy định đã thông báo đến sinh viên về việc xét hoãn thi kết thúc học phần, kỳ 2, năm học 2020-2021, Trường đã tiếp nhận 70 trường hợp sinh viên thuộc Nhóm 1 (các lớp học phần kết thúc học từ tuần 41 trở về trước theo thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021) đăng ký hoãn thi hợp lệ.

Các sinh viên đã đăng ký hoãn thi kiểm tra email (do Trường cấp) để nhận xác nhận chính thức của Trường cho phép hoãn thi.

Mọi thắc mắc liên quan, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

Trân trọng.