DHKT

CÁC HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGẮN HẠN 2022

Thông tin về các Học bổng chương trình trao đổi sinh viên tại các trường đối tác của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN trong năm 2022:
 1. Học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đại học Meiji Gakuin (Nhật Bản) năm 2022
Chi tiết tại: https://due.udn.vn/.../hoptacquoctechitiet/id/14014/cid/54
 2. Chương trình trao đổi sinh viên kỳ mùa Xuân năm 2022 tại Đại học Fukuoka (Nhật Bản)
Chi tiết tại: https://due.udn.vn/.../hoptacquoctechitiet/id/14001/cid/54
 3. Học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đại học Keimyung (Hàn Quốc) năm 2022
Chi tiết tại: https://due.udn.vn/.../hoptacquoctechitiet/id/13990/cid/54
Khoa Kế toán trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên cùng biết.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGẮN HẠN NĂM 2022'