DHKT

Đề tài cấp Bộ: Một số biện pháp kinh tế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập hiện nay của Việt Nam

Đề tài cấp Bộ: Một số biện pháp kinh tế nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện hội nhập hiện nay của Việt Nam

Chủ nhiệm: PGS.TS.Nguyễn Trường Sơn. Mã số: B2004-III-28. Năm: 2007. (12/02/2011)

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một vấn đề mang tính chất xã hội hết sức rộng lớn và sâu sắc. Thực hiện tốt công tác này không chỉ nhằm bảo vệ người tiêu dùng mà nó còn có tác động hết sức mạnh mẽ đến việc xây dựng một xã hội văn minh, tác động đến việc nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp... Trong bối cảnh hội nhập, việc giải quyết tốt vấn đề này còn đặt ra như một yêu cầu hết sức bức bách do việc phải đảm bảo thực hiện những cam kết chung với các nước khác trên thế giới. Đề tài đã tổng hợp được những vấn đề lý luận cơ bản về quyền của người tiêu dùng theo các chuẩn mực quốc tế, tổng hợp những kinh nghiệm về bảo vệ quyền của người tiêu dùng của nhiều nước khác nhau trên thế giới để xây dựng thành các bài học vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. Đề tài cũng đã đi sâu phân tích, nghiên cứu thực trạng về hệ thống tổ chức, các cơ sở pháp lý và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt nam trong thời gian qua. Từ việc phân tích chân dung người tiêu dùng Việt Nam qua nhiều thời kỳ khác nhau, đề tài đã chỉ ra những đặc điểm  có tác động đến việc bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, từ đó đề tài tổng hợp các dạng vi phạm phổ biến đối với người tiêu dùng Việt Nam. Từ kết quả phân tích này, đề tài đã xây dựng một hệ thống các quan điểm toàn diện về việc nhận thức và hành động trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đề xuất các biện pháp manmg tính hệ thống nhằm loại trừ từng bước các hành vi vi phạm quyền của người tiêu dùng trong điều kiện hiện nay tại Việt Nam.