DHKT

Đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. 

Thành viên: TS. Đoàn Gia Dũng, ThS. Nguyễn Phúc Nguyên; ThS. Nguyễn Thị Bích Thu; ThS. Ngô Xuân Thủy.

Mã số: B2004-14-13. 

Năm: 2008