DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH

   

  1.      THÔNG TIN CHUNG

  Ngành:

  Quản trị kinh doanh

  Mã ngành:

  7340101

  Chuyên ngành:

  Quản trị kinh doanh tổng quát (General Business Administration)

  Mã chuyên ngành:

  734010104

  Trình độ đào tạo:

  Đại học

  Bằng cấp:

  Cử nhân

  Loại hình đào tạo:

  Chính quy

  Thời gian đào tạo:

  4 năm

  Số tín chỉ:

  134 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)

  Website:

  https://due.udn.vn/en-us/businessadministration

  Facebook:

  https://www.facebook.com/QTKD.KTDN?fref=ts

   

  2. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

  Chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát trang bị cho sinh viên những năng lực cần thiết để tham gia vào thế giới kinh doanh và quản trị hiện đại. Chương trình được thiết kế đạt được mục tiêu sau:

  - Các kiến thức, kĩ năng cơ bản của một nhà quản trị liên quan đến Hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra (PO1).

  - Có kiến thức tổng thể về quản trị mọi lĩnh vực của  doanh nghiệp và có năng lực nhận diện cơ hội kinh doanh, do đó có thể ra quyết định, triển khai và kiểm soát các kế hoạch từ cấp chiến lược đến tác nghiệp trong mọi lĩnh vực sản xuất, chất lượng, tài chính, nhân sự, marketing, dự án…. của một doanh nghiệp một cách hữu hiệu và hiệu quả (PO2).

  - Có năng lực khởi nghiệp và điều hành một doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực khác nhau (PO3).

  - Thông hiểu về chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh trong kỷ nguyên số hoá và toàn cầu hoá (PLO4)

   

  3. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (PLOs)

  Sinh viên Ngành Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát khi tốt nghiệp có các năng lực sau:

  TT

  Mã CĐR

  Nội dung chuẩn đầu ra

  1

  PLO 1

  Áp dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội và pháp luật vào việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh và quản trị.

  2

  PLO 2

  Nhận diện được chiến lược kinh doanh và sự đóng góp của các chiến lược chức năng vào việc thực thi chiến lược kinh doanh của một tổ chức

  3

  PLO 3

  Phân tích được sự tích hợp của các chức năng quản trị cơ bản, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp và vai trò của lãnh đạo trong việc tạo dựng văn hoá tổ chức và thực thi chiến lược

  4

  PLO 4

  Thực thi được các quyết định cơ bản trong quản trị doanh nghiệp, như quyết định về sản xuất, chất lượng, tài chính, nhân sự, marketing….

  5

  PLO 5

  Nhận diện được cơ hội kinh doanh và Tạo lập được kế hoạch kinh doanh và dự án khởi nghiệp

  6

  PLO 6

  Giao tiếp hiệu quả (nói và viết) trong việc thương lượng, đàm phán và giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh.

  7

  PLO 7

  Giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh (nói và viết) trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa

  8

  PLO 8

  Ứng dụng được các kĩ thuật của CMCN lần thứ 4 trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

  9

  PLO 9

  Tuân thủ các chuẩn mực về đạo đức và thực thi trách nhiệm xã hội trong kinh doanh

   

  4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  Sinh viên tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát có thể làm việc trong các tổ chức kinh doanh ở mọi thành phần kinh tế, cơ quan chính quyền và các tổ chức phi lợi nhuận với các nhóm vị trí có thể đảm nhận:

  -         Chuyên viên kinh doanh: Nhân viên kinh doanh, Trưởng cửa hàng bán lẻ, Giám đốc bán hàng vùng/khu vực

  -         Chuyên viên phân tích và tư vấn quản trị kinh doanh: Trợ lý phân tích và tổng hợp báo cáo về môi trường kinh doanh; lập kế hoạch tài chính, sản xuất, nhân sự; trợ lý xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh

  -         Nhà quản trị cấp tác nghiệp ở các bộ phận chức năng khác nhau: Giám sát sản xuất; Quản đốc phân xưởng nhỏ; quản trị viên các phòng marketing, nhân sự, vật tư, chất lượng.

  -         Nhà quản trị cấp cao: Giám đốc nhà máy; Giám đốc điều hành chi nhánh/khu vực, Giám đốc/Tổng giám đốc doanh nghiệp, tổ chức/tập đoàn.

  -         Tự thành lập làm chủ doanh nghiệp và điều hành công ty

  Tùy thuộc năng lực thực sự của mỗi cá nhân sau khi ra trường mà cử nhân QTKD sẽ đảm nhận vị trí công việc nào. Con đường thăng tiến nghề nghiệp về cơ bản là như sau:

  »    Trong thời gian từ 0-4 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, cử nhân Quản trị kinh doanh có thể làm tại một vị trí công việc hoặc luân chuyển ở nhiều vị trí công việc về kinh doanh; trợ lý cho các nhà quản trị cấp trung; quản trị viên cấp tác nghiệp thuộc các lĩnh vực chức năng khác nhau và tự khởi sự kinh doanh. Cụ thể, họ có thể là:

  •       Nhân viên kinh doanh

  •       Nhân viên/quản trị viên tác nghiệp ở các bộ phận chức năng: marketing, sản xuất, bán hàng, nhân sự, dự án, chất lượng, cung ứng vật tư

  •       Trợ lý trưởng bộ phận kinh doanh

  •       Trợ lý dự án

  •       Chuyên viên phân tích và tư vấn kinh doanh

  •       Chủ doanh nghiệp tư nhân, các cơ sở kinh doanh nhỏ

  »    5-10 năm: cử nhân Quản trị kinh doanh có thể thăng tiến đến vị trí:

  •       Trưởng một đơn vị trực thuộc: trưởng cửa hàng bán lẻ, trưởng chi nhánh, đại diện khu vực

  •       Giám đốc điều hành vùng/khu vực

  •       Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ

  »    Sau 10 năm, với các kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ hoạt động quản trị điều hành nhiều chức năng khác nhau và quản lý điều hành tổng quát các đơn vị cấp nhỏ lẻ, đỉnh cao nghề nghiệp của một cử nhân Quản trị kinh doanh là:

  •       Giám đốc doanh nghiệp

  •       Tổng giám đốc tổng công ty/tập đoàn.

  •       Chủ một doanh nghiệp phát triển bền vững