DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

  Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

  1. Mục tiêu đào tạo

  Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường hướng đến mục tiêu những tiến sĩ Quản trị kinh doanh ra trường sẽ hội đủ những phẩm chất của một nhà khoa học hiện đại, có trình độ chuyên môn sâu và kỹ năng cao trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

  Cụ thể, mục tiêu đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và kỹ năng trong khoa học quản trị kinh doanh, có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cũng như có khả năng hướng dẫn nghiên cứu trong lĩnh vực này. Những tiến sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh của trường là những nhà khoa học phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của đất nước.

  2. Chuẩn đầu ra

  PLO1 - Nghiên cứu sinh nắm vững phương pháp luận cũng như phương pháp nghiên cứu về Quản trị kinh doanh và sử dụng được phương pháp nghiên cứu liên ngành;

  PLO2 - Có kiến thức chuyên sâu về các lí thuyết quản trị kinh doanh hiện đại, các tư duy mới trong kinh doanh, nắm vững các công nghệ quản trị doanh nghiệp hiện đại.

  PLO3 - NCS có thể suy luận và mở rộng những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và những thành tựu kinh doanh của nhân loại cũng như các tình huống quản trị kinh doanh trên thế giới.

  PLO4 - Phát hiện và xử lý các vấn đề quản trị kinh doanh nảy sinh về lý thuyết và đặc biệt trong hoạt động thực tiễn quản trị kinh doanh để có thể có những đóng góp mới vào việc bổ sung, phát triển lý luận quản trị kinh doanh.

  PLO5 - NCS có thể làm việc độc lập và sáng tạo, có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của mình. 

  PLO6 - Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh; khả năng phân tích, phản biện các chính sách về kinh doanh; khả năng ra quyết định trong các tình huống kinh doanh phức tạp;

  PLO7 - Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong công việc, học tập, nghiên cứu và trao đổi.  

  PLO8 - Có lối sống trung thực, thái độ khách quan, có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp; quyết đoán và vận dụng được tính chuyên nghiệp cao trong công việc; dám chịu trách nhiệm và tự tin giải quyết công việc dựa trên các phân tích khoa học.

  PLO9 - Hiểu được trách nhiệm xã hội cao; biết chủ động đề xuất các giải pháp mới khoa học để xử lý các tình huống kinh doanh theo hướng phát triển bền vững. 

  3. Vị trí công tác sau tốt nghiệp:

  Nghiên cứu sinh tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh có thể công tác với tư cách là nhà giáo dục, nhà nghiên cứu về quản trị kinh doanh tại các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu, hay với tư cách là nhà quản lý cấp cao các tổ chức kinh doanh, các tổ chức quản lý nhà nước về hành chính và công quyền, và các tổ chức phi lợi nhuận.

  4. Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan:

  Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan được liệt kê trong Bảng 4.1[1]. NCS phải hoàn thành 4 học phần ở trình độ tiến sĩ với 10 tín chỉ; thực hiện 2 chuyên đề với 6 tín chỉ và hoàn thành tiểu luận tổng quan. Thông tin chi tiết về nội dung các học phần được trình bày ở phần phụ lục của đề án.

   

  Bảng 4.1: Các học phần ở trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan.

  TT

  Mã số

  TÊN HỌC PHẦN

  Số TC

   

   

  I. CÁC HỌC PHẦN BẮT BUỘC (8TC)

  1

   

  Các phương pháp thống kê kinh doanh nâng cao (Advanced Applied Business Statistical Methods)

  2

  2

   

  Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh (Research Methods in Business Administration)

  3

  3

   

  Quản trị chiến lược toàn cầu (Global Strategic Management)

  3

   

   

  II. CÁC HỌC PHẦN TỰ CHỌN: (4 TC)

   

  1

   

  Quản trị chiến lược nguồn nhân lực (Strategic Human Resources Management)

  2

  2

   

  Quản trị công ty (Corporate governance)

  2

  3

   

  Quản trị sự thay đổi (Change Management)

  2

  4

   

  Quyết định quản trị (Management Decision Making)

  2

   

   

  III. CHUYÊN ĐỀ TIẾN SĨ (chọn 2 trong 3; 6TC)

   

  1

   

  Những hướng nghiên cứu trong tư duy chiến lược

  3

  2

   

  Những hướng nghiên cứu trong thiết kế tổ chức

  3

  3

   

  Những hướng nghiên cứu trong môi trường kinh doanh

  3

   

   

  IV. TIỂU LUẬN TỔNG QUAN

   

  1

   

  Bài tiểu luận tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài luận án

   

   

  5. Ma trận chuẩn đầu ra

   

  Học phần

  Các phương pháp thống kê kinh doanh nâng cao

  Phương pháp nghiên cứu khoa học trong quản trị kinh doanh

  Quản trị chiến lược nguồn nhân lực

  Quản trị công ty

  Quản trị chiến lược toàn cầu

  Quyết định quản trị

  Quản trị sự thay đổi

  Tiểu luận tổng quan

  Chuyên đề TS

  Luận án

  Chuẩn đầu ra

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nghiên cứu sinh nắm vững phương pháp luận cũng như phương pháp nghiên cứu về Quản trị kinh doanh và sử dụng được phương pháp nghiên cứu liên ngành;

  PLO 1

  X

  X

   

  X

  X

  Có kiến thức chuyên sâu về các lí thuyết quản trị kinh doanh hiện đại, các tư duy mới trong kinh doanh, nắm vững các công nghệ quản trị doanh nghiệp hiện đại.

  PLO 2

  X

  X

  X

  X

  Có thể suy luận và mở rộng những kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh và những thành tựu kinh doanh của nhân loại cũng như các tình huống quản trị kinh doanh trên thế giới.

  PLO 3

  X

  X

  X

  X

  X

  Phát hiện và xử lý các vấn đề quản trị kinh doanh nảy sinh về lý thuyết và đặc biệt trong hoạt động thực tiễn quản trị kinh doanh để có thể có những đóng góp mới vào việc bổ sung, phát triển lý luận quản trị kinh doanh.

  PLO 4

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  NCS có thể làm việc độc lập và sáng tạo, có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

  PLO 5

  X

  X

   

  X

  X

  X

  Có khả năng xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh; khả năng phân tích, phản biện các chính sách về kinh doanh; khả năng ra quyết định trong các tình huống kinh doanh phức tạp;

  PLO 6

  X

  X

  X

   

  X

  Có lối sống trung thực, thái độ khách quan, có tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và tác phong nghề nghiệp; quyết đoán và vận dụng được tính chuyên nghiệp cao trong công việc; dám chịu trách nhiệm và tự tin giải quyết công việc dựa trên các phân tích khoa học.

  PLO 7

  X

  X

   

  X

  X

  X

  Hiểu được trách nhiệm xã hội cao; biết chủ động đề xuất các giải pháp mới khoa học để xử lý các tình huống kinh doanh theo hướng phát triển bền vững.

  PLO 8

  X

  X

   

  X

  X

  X

  Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh trong công việc, học tập, nghiên cứu và trao đổi.

  PLO 9

   
  [1] Tham khảo các chương trình đào tạo tiến sỹ quản trị kinh doanh của các trường: Temple University, University of Maryland, University of Texas, UC Berkerly,US; Lancaster University,UK; University of Melbourne, Australia.