DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

                                                                                               

                                                 BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                 TRƯỞNG KHOA

                                                                                 

                                                                        GS.TS. Nguyễn Trường Sơn

  PHÓ TRƯỞNG KHOA                                                                                                 PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                                         

  TS. Lê Thị Minh Hằng                                                                                                 TS. Nguyễn Quốc Tuấn

   

                                                                BỘ MÔN CHUYÊN NGÀNH

  TRƯỞNG BỘ MÔN QT KINH DOANH                                                     TRƯỞNG BỘ MÔN QT NGUỒN NHÂN LỰC

                                                                                                                          

  TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ                                                                                     TS. Nguyễn Thị Bích Thu