DHKT

QUản Trị Kinh Doanh

Giới thiệu

Đào tạo

Sau đại học

Nghiên cứu Khoa học

Trải nghiệm của Sinh viên

Cựu Sinh viên Khoa QTKD

Tin tức – Sự kiện

Kết nối với Khoa

Thực tập sinh khởi nghiệp

  • GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

    Khoa Quản trị kinh doanh được Trường giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, chuyên ngành Kinh tế công nghiệp từ năm 2000. Cho đến nay, đã có 15 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án ở chuyên ngành này.

    Từ năm 2010, Khoa đủ năng lực và triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Đây cũng là một trong những đơn vị đầu tiên ở Việt Nam đào tạo trình độ tiến sĩ cho chuyên ngành quản trị kinh doanh, đánh dấu một giai đoạn trưởng thành mới của Khoa.

    Đến nay, đã có gần 30 nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Khoa cho cả hai chuyên ngành. Dự kiến trong năm 2015, những nghiên cứu sinh đầu tiên thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh bảo vệ luận án của mình.

    Học viên tốt nghiệp trình độ tiến sĩ tại khoa có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập, phát triển các lý thuyết mới, các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp các tiến sĩ quản trị kinh doanh và kinh tế công nghiệp có khả năng trở thành các chuyên gia nghiên cứu, các giảng viên đại học, các nhà tư vấn cao cấp, các nhà hoạch định chính sách, các Giám đốc doanh nghiệp lớn, các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế.