DHKT

 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Khoa Quản trị kinh doanh là đơn vị tiên phong trong đào tạo các cấp trình độ đại học với các chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng quát, Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics, Kinh doanh số và Quản trị nguồn nhân lực.

  Đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa đã xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Hiện nay khoa đang phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ thành hai hướng, đó là chương trình thạc sĩ định hướng nghiên cứu và chương trình thạc sĩ định hướng ứng dụng.

  Nhanh chóng hoà nhập với xu hướng phát triển thành đại học nghiên cứu của nhà trường, từ năm 2010, Khoa đã phát triển các định hướng nghiên cứu ứng dụng và chuyên sâu thông qua việc phát triển các nhóm nghiên cứu và đào tạo chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực quản trị kinh doanh bằng chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

  CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG QUÁT | Xem giới thiệu chung chuyên ngành

  Chương trình đào tạo cử nhân QTKD-Chuyên ngành quản trị kinh doanh cung cấp cho người học năng lực về quản trị và kinh doanh để trở thành nhà quản trị ở các lĩnh vực chức năng, nhà quản trị cấp cao của tổ chức và khởi sự làm chủ doanh nghiệp.

  Khoa phát triển chương trình đào tạo QTKD theo chuẩn đảm bảo chất lượng Hiệp hội các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), cam kết đảm bảo các điều kiện học tập và phát triển cá nhân cao nhất cho mỗi sinh viên theo chuẩn mực quốc tế.

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ LOGISTICS | Xem giới thiệu chung chuyên ngành

  Chương trình đào tạo cử nhân QTKD - Chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Logistics cung cấp cho người học năng lực chuyên môn về quản trị kinh doanh, và chuyên sâu vào chức năng quản lý chuỗi cung ứng, thông hiểu về các quyết định quản trị về các hoạt động cụ thể trên chuỗi cung ứng: mua sắm, logistics, phân phối, xuất nhập khẩu.

  CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH SỐ | CHUYÊN NGÀNH MỚI 2021 | Xem giới thiệu chung chuyên ngành

  Chương trình đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Kinh doanh số cung cấp cho thị trường lao động những nhà quản trị có kiến thức tổng quát về quản trị kinh doanh, kiến thức chuyên sâu về kinh doanh số và kiến thức liên quan đến ứng dụng kỹ thuật số của CMCN 4.0 vào kinh doanh và quản lý.

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC | Xem giới thiệu chung chuyên ngành

  Cử nhân Quản trị Nguồn nhân lực khi ra trường nắm vững kiến thức chung về quản trị nguồn nhân lực, thấu hiểu con người và tổ chức, có khả năng phát hiện các vấn đề của nguồn nhân lực trong tổ chức và có khả năng thiết kế và triển khai thực hiện các chức năng quản trị nguồn nhân lực là đảm bảo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực có hiệu quả, góp phần thực thi chiến lược và tạo lợi thế cạnh tranh thông qua nguồn nhân lực cho tổ chức.

  THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | Xem chi tiết chương trình đào tạo thạc sĩ

  Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) thực hiện đào tạo theo hai hướng:

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng nghiên cứu: Đào tạo các nhà quản trị có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, có năng lực nghiên cứu và phát hiện các vấn đề liên quan đến quản trị kinh doanh. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các nhà doanh nghiệp, các giảng viên, các nghiên cứu viên tại các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học.

  Thạc sĩ quản trị kinh doanh định hướng ứng dụng: Đào tạo các nhà quản trị doanh nghiệp có trình độ lý luận cao, có kỹ năng thực hành quản trị chuyên nghiệp và hiệu quả. Học viên tốt nghiệp có thể trở thành các doanh nhân và nhà lãnh đạo doanh nghiệp với tầm nhìn và tri thức về quản trị kinh doanh trong môi trường toàn cầu, có năng lực điều hành và tổ chức thực thi các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH | Xem chi tiết chương trình đào tạo tiến sĩ

  Chương trình nhằm đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Học viên tốt nghiệp có khả năng thực hiện các nghiên cứu độc lập, phát triển các lý thuyết mới, các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, các tiến sĩ quản trị kinh doanh có khả năng trở thành các chuyên gia nghiên cứu, các giảng viên đại học, các nhà tư vấn cao cấp, các nhà hoạch định chính sách, các Giám đốc doanh nghiệp lớn, các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế.