DHKT

Danh mục các đề tài khoa học cấp Bộ

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KHOA HỌC CẤP BỘ

STT

Tên Và Mã Số đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Năm hoàn thành

01

B96.14.07 Các biện pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

TS.Đoàn Gia Dũng

1998

02

B96.14.06 Phương hướng và biện pháp chủ yếu phát triển công nghiệp ngoài quốc doanh tại Thành phố Đà Nẵng.

TS. Nguyễn Trường Sơn

1998

03

B96.14.02. Một số ý kiến về việc đào tạo cán bộ quản lý phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá khu vực miền Trung.

TS.Lê Thế Giới

TS.Đoàn Gia Dũng

1997

04

B96-14-04 Sự điều tiết vĩ mô về tài chính và tiền tệ trong mối quan hệ với sự tăng trưởng kinh tế và công ăn việc làm.

ThS.Lê Phước Minh

1998

05

B98-14-19 Hoàn thiện phương pháp đánh giá các dự án đầu tư cho các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh miền Trung.

ThS. Đào Hữu Hoà

1999

06

B98.14.18 Các giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

TS. Đoàn Gia Dũng

2000

07

B2000 – 14- 27 Khả năng và giải pháp thực hiện quản trị chất lượng toàn diện tại các doanh ngiệp Đà Nẵng.

ThS. Nguyễn Hữu Hiển

2002

08

B2001- 14-03 Đánh giá thực trạng và nâng cao hiệu quả kinh doanh cà phê tại Tây Nguyên.

TS.Nguyễn Thanh Liêm

2003

09

B2001 -14-12 Mạng lưới thương mại Đà Nẵng: Cấu trúc và động thái trong quá trình đô thị hoá.

ThS. Đặng Công Tuấn

2004

10

B2003 14- 21 Một số giải pháp chủ yếu tiêu thu sản phẩm cho các trang trại trên địa bàn duyên hải Miền Trung.

ThS.Đào Hữu Hoà

2005

11

B2004 14 -30 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho các tỉnh duyên hải miền Trung trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

TS.Nguyễn Quốc Tuấn

2008

12

B2004 14 – 31 Ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

TS Nguyễn Thanh Liêm

2005

13

B 2002-14-19- TĐ Những giải pháp chủ yếu nhằm gắn đào tạo với việc sử dụng hiệu qủa đội ngũ Cán bộ quản lý kinh tế trình đồ Đại học trên địa bàn Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng.

TS.Đoàn Gia Dũng

2006

14

B 2005 – III- 37 Thiết kế mô hình các nhân tố tác động đến hội nhập công nghệ mới ở các doanh nghiệp Việt Nam (ứng dụng trong lĩnh vực hội nhập Internet).

PGS.TS. Lê Thế Giới

2006

15   

Nghiên cứu quản trị quan hệ khách hàng trong hoạt động marketing của các doanh nghiệp: từ lý thuyết đến thực tiễn.

TS. Nguyễn Xuân Lãn. 


 
2009 
 16   

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đối với sự hài lòng của khách hàng ở các ngân hàng thương mại Đà Nẵng


TS Nguyễn Thị Bịch Thủy 2012