DHKT

Thông báo về kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh dành cho sinh viên Khóa 47K, Hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021

21/01/2022

        ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số: 78/TB-ĐHKT                                Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch học tập Giáo dục Quốc phòng – An ninh

dành cho sinh viên khoá 47K, hệ chính quy, tuyển sinh năm 2021

 

          Căn cứ kế hoạch học tập các lớp Giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa 4, 5, 6, 7 năm học 2021 – 2022 của Khoa Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN), Đại học Đà Nẵng, Nhà trường tổ chức cho sinh viên khoá 47K học học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Cụ thể như sau:

I. Kế hoạch học tập

1.1. Thời gian học tập: 04 tuần, gồm:

+ Nội dung lý thuyết: 03 tuần theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams và hệ thống LMS tại địa chỉ http://hoctap.des.udn.vn/des;

+ Nội dung thực hành: học tập trung 1 tuần. Sinh viên thực hiện chế độ học tập và sinh hoạt nội trú tại Khoa GDQPAN (Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng). Khoa GDQPAN sẽ thông báo chi tiết trong thời gian học lý thuyết .

1.2.  Thời khóa biểu khóa học được cập nhật và thông báo trên website Khoa GDQPAN tại địa chỉ: http://gdqpan.des.udn.vn

1.3. Phân bổ lớp học nội dung lý thuyết như sau:

Khóa học

Thời gian học tập

Thời gian khai giảng dự kiến

Tên lớp GDQP

Tên lớp của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Từ ngày

Đến ngày

 

 

04

 

Tuần 30 (từ ngày 21/2/2022)

 

Tuần 33 (đến ngày 20/3/2022)

9h00 ngày 21/02/2022 (Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams)

K4A

47K06.1; 47K06.2; 47K06.5; 47K18.1; 47K18.3

K4B

47K06.3; 47K12; 47K31.2; 47K31.3

K4C

47K06.4; 47K18.2; 47K28.1; 47K28.2; 47K31.1

 

05

 

Tuần 34 (từ ngày 21/3/2022)

 

Tuần 37 (đến ngày 17/4/2022)

9h00 ngày 21/3/2022 (Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams)

K5A

47K01.1; 47K01.2; 47K01.4; 47K01.5; 47K01.6

K5B

47K01.3; 47K01.7; 47K08.1; 47K08.2; 47K08.3

K5C

47K22.1; 47K22.2; 47K22.3; 47K29.1; 47K29.2

06

Tuần 38 (từ ngày 18/4/2022)

Tuần 41 (đến ngày 15/5/2022)

9h00 ngày 18/04/2022 (Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams)

K6A

47K02.1; 47K02.2; 47K02.3; 47K17; 47K25.1

K6B

47K09; 47K25.3; 47K30; 47K04; 47K25.2

K6C

47K20; 47K27; 47K32.1; 47K32.2

07

Tuần 42 (từ ngày 16/5/2022)

Tuần 45 (đến ngày 12/6/2022)

9h00 ngày 16/05/2022 (Trực tuyến trên nền tảng Microsoft Teams)

K7A

47K05; 47K07.1; 47K14; 47K15.1; 47K21.1

K7B

47K07.2; 47K15.2; 47K15.3; 47K16; 47K21.2; 47K24

K7C

47K03.2; 47K13.1; 47K13.2; 47K23.1

K7D

47K03.1; 47K19; 47K23.2; 47K23.3; 47K26

II. Các nội dung cần chuẩn bị

2.1. Học phí học tập: 700.000đ/sinh viên. Sinh viên nộp tiền vào tài khoản cá nhân (Thẻ sinh viên liên kết của Ngân hàng Đông Á) từ ngày 14/02/2022 đến hết ngày 09/5/2022 để Nhà trường lập danh sách sinh viên đi học chuyển Khoa GDQPAN.

2.2. Kinh phí nội trú cho 01 tuần học thực hành tập trung (Sinh viên sẽ nộp trực tiếp cho Khoa GDQPAN vào ngày tập trung học thực hành):

+ Tiền ăn: 50.000đ/sinh viên/ngày;

+ Tiền giặt, ủi trang phục: 50.000 đồng/sinh viên/khóa học;

+ Tiền điện, nước thanh toán theo phòng ở (theo chỉ số sử dụng thực tế).

III. Các yêu cầu khác

- Trong thời gian học tập Giáo dục Quốc phòng - An ninh, sinh viên phải thực hiện nghiêm túc các quy định, điều lệnh và chịu sự quản lý của Khoa GDQPAN, Đại học Đà Nẵng.

- Chứng chỉ GDQPAN là điều kiện xét tốt nghiệp khi ra Trường. Vì vậy, Nhà trường yêu cầu sinh viên phải học tập nghiêm túc để cuối khóa được Khoa GDQPAN cấp "Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh".

- Đối với sinh viên đã có Chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng – An ninh phải liên hệ Phòng Công tác sinh viên (gặp Cô Trang) để làm thủ tục xin miễn học trước ngày 12/02/2022.

- Sinh viên cần biết thêm thông tin chi tiết về khóa học, tra cứu tại website: http://gdqpan.des.udn.vn hoặc Email: daotao.gdqdan@des.udn.vn hoặc số điện thoại: 02363.950779. Zalo: 0907.000.210.

Đề nghị các khoa thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

Trân trọng.

                                                                              TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                                        TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Nơi nhận:                                                        

- Hiệu trưởng (để b/cáo);

- Khoa GDQPAN, ĐHĐN (để ph/hợp);                                              

- Các đơn vị trong Trường (để ph/hợp);

- Sinh viên Khóa 47K (để th/hiện);

- Lưu VT, P. CTSV./.