DHKT

Danh sách Nhóm đọc năm học 2023-2024 của Trường Đại học Kinh tế

01/03/2024
Kính gửi Quý Thầy Cô.
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kính gửi Quý Thầy Cô quy trình đăng ký sinh hoạt Nhóm đọc như sau:
1. Gửi đăng ký Nhóm đọc trên lịch tuần DUE (theo Mẫu tại đây: https://bit.ly/3R5sOZ6) về Email "khoahoc@due.edu.vn" trước 17h thứ 5 hàng tuần; Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm book phòng sinh hoạt Nhóm đọc và đăng ký lịch tuần DUE & thông báo trên website DUE theo quy định.
2. Điền thông tin Nhóm đọc vào Form đăng ký này (để lưu thông tin): https://forms.gle/sTQCHVLMBopQNSUs5
Quý Thầy Cô vui lòng hoàn thành 02 bước trên để buổi sinh hoạt Nhóm đọc được tổ chức thành công.
3. Danh sách Nhóm đọc _DUE năm 2023-2024 được cập nhật tại địa chỉ này.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Thầy Cô.
P. Khoa học và HTQT