DHKT

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

20/10/2017

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 1 tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 2 tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 3 tại đây

Xem chi tiết Phụ lục 4 tại đây