DHKT

TÓM TẮT QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

01/11/2017

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG

1. Các lớp bồi dưỡng/khóa tập huấn do Nhà trường cử đi học

Bước 1: Phòng TC-HC gửi thông báo về lớp bồi dưỡng/khóa tập huấn đến các đơn vị.

Bước 2: Đơn vị rà soát, lập danh sách đăng ký theo đúng đối tượng và số lượn được phẩn bổ gửi lại nhà trường để mở lớp.

Bước 3: Phòng TC-HC soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định cử viên chức đi đào tạo bồi dưỡng.

Bước 4: Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng/khóa tập huấn, viên chức được cử đi học có trách nhiệm báo cáo quá trình học tập (nộp bản sao có chứng thực chứng chỉ lớp bồi dưỡng) về Phòng TC-HC để lưu trữ hồ sơ theo quy định.

 

2. Các lớp bồi dưỡng do cá nhân có nhu cầu

Bước 1: Viên chức gửi Đơn đăng đi đào tạo bồi dưỡng (theo mẫu) kèm Thông báo về thông tin lớp bồi dưỡng về nhà trường qua Phòng TC-HC.

Bước 2: Căn cứ tình hình thực tế, sự phù hợp của lớp học đối với vị trí việc làm của viên chức, Phòng TC-HC soạn thảo và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định cử viên chức đi đào tạo bồi dưỡng.

Bước 3: Sau khi hoàn thành lớp bồi dưỡng/khóa tập huấn, viên chức được cử đi học có trách nhiệm báo cáo quá trình học tập (nộp bản sao có chứng thực chứng chỉ lớp bồi dưỡng) về Phòng TC-HC để lưu trữ hồ sơ theo quy định.