DHKT

  • Thông tin liên hệ

    Phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

         + Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

         + Điện thoại: (84.236) 3-836-169

         + Email: tochuc-hanhchinh@due.edu.vn