DHKT

  • Quá trình phát triển

    Quá trình phát triển

    Phòng Tổ chức - Hành chính (tiền thân là Phòng Hành Chính – Tổng hợp được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đại học Kinh tế) được thành lập theo Quyết định số 6540/QĐ-ĐHĐN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc đại học Đà Nẵng. Trải qua gần 50 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ chỉ có vài nhân sự, đến nay Phòng Tổ chức - Hành chính đã phát triển thành một tập thể vững mạnh với gần 35 viên chức và người lao động.