DHKT

  • Quá trình phát triển

    Quá trình phát triển

    Phòng Tổ chức - Hành chính ngày nay (tiền thân là Phòng Hành Chính – Tổng được thành lập cùng với sự ra đời của Trường Đại học Kinh tế) được thành lập theo Quyết định số 6540/QĐ-ĐHĐN ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc đại học Đà Nẵng. Trải qua qua hơn 45 năm xây dựng và phát triển, từ chỗ chỉ có vài người, đến nay Phòng Tổ chức - Hành chính đã là một tập thể vững mạnh với gần 30 CBVC và người lao động.