DHKT

 • NHỮNG LĨNH VỰC HOẠT ĐÔNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

  CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH

  Chương trình thực tập sinh được tổ chức mỗi học kỳ dành cho các sinh viên năm cuối của chương trình đào tạo. Chương trình cung cấp cơ hội cho các cử nhân tương lai trải nghiệm nghề nghiệp, giúp các sinh viên rèn luyện và học tập, phát triển kỹ năng theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Bên cạnh tăng cường hiểu biết thực tiễn, chương trình chú trọng phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và rèn luyện phẩm chất của một nhà quản trị tương lai như kỹ truyền thông, sáng tạo, làm việc nhóm, thấu hiểu con người, các phẩm chất tận tâm, trách nhiệm và những phẩm chất tốt đẹp để thành công trong sự nghiệp của mỗi cá nhân.

  Giới thiệu chương trình thực tập sinh

   


  HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ

  Kết hợp với các tổ chức sinh viên, đoàn thanh niên, Khoa thường xuyên tổ chức đa dạng các hoạt động ngoại khoá, giúp sinh viên phát triển toàn diện các năng lực, phẩm chất nghề nghiệp và phát triển toàn diện mỗi cá nhân. Các sinh viên sẽ có cơ hội tham gia các hoạt động nhóm học tập, câu lạc bộ, các hoạt động xã hội, tình nguyện. Các sinh viên khoa QTKD trong những năm qua đã tích cực, hăng hái tham gia hoạt động ngoại khoá và được biết đến như là những con người năng động, tích cực và sáng tạo.

  Song song với các hoạt động ngoại khoá toàn khoa và bộ môn và các hoạt động kết hợp với đoàn thanh niên, các hoạt động ngoại khoá được các giảng viên phụ trách tổ chức như mời diễn giả về trao đổi, tổ chức hoạt động học tập ngoài giờ chính khoá và đi thực tế tại các đơn vị.