DHKT

 • Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2021

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 47K.

  Hiện tại, đã có kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa tuyển sinh năm 2021 – Đợt thi ngày 06, 07 & 11/10/2021.

  Sinh viên xem kết quả thi tại đây.

  Trân trọng.

 • THÔNG BÁO V/V XÉT MIỄN HỌC, CÔNG NHẬN TÍN CHỈ VÀ XẾP LỚP CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH TRONG CTĐT ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN CÁC LỚP HỆ CHÍNH QUY TỪ KHÓA TUYỂN SINH NĂM 2021

   

  Kính gửi:

  - Các đơn vị trong Trường;

  - Sinh viên các lớp Hệ chính quy từ khoá tuyển sinh năm 2021.

   

  Trên cơ sở chương trình đào tạo đã công bố, Nhà trường tổ chức giảng dạy các học phần tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2021 như sau:

  Tên học phần

  Số tín chỉ

  Tên gọi

  Mục tiêu trình độ đầu ra theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN Việt Nam)

  English Elementary 1

  3

  Các lớp tiếng Anh A2

  Tương đương bậc 2

  English Elementary 2

  4

  English Communication 1

  3

  Các lớp tiếng Anh B1

  Tương đương bậc 3

  English Communication 2

  3

  English Composition B1

  2

  Tổng số

  15

   

   

  Căn cứ trình độ tiếng Anh của sinh viên, từ khóa tuyển sinh năm 2021, Nhà trường thực hiện việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh cho sinh viên. Các học phần sinh viên được miễn học và công nhận tín chỉ được ký hiệu bằng chữ M và không được tính vào điểm trung bình học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy. Cụ thể:

  1.     Kết quả dùng để xét miễn học và công nhận tín chỉ

  Sinh viên chỉ sử dụng kết quả sau để đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo hệ chính quy:

  -         Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa.

  -         Kết quả trong Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế hoặc Chứng chỉ tiếng Anh theo KNLNN Việt Nam (sau đây gọi chung là chứng chỉ tiếng Anh). Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh sinh viên được phép sử dụng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy được quy định cụ thể tại Phụ lục.

  2. Thực hiện việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh

  Căn cứ trình độ tiếng Anh của sinh viên, từ khóa tuyển sinh năm 2021, Nhà trường thực hiện việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh cho sinh viên như sau:

  a. Căn cứ kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa

  - Đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 140 – 159 điểm

  Kết quả đánh giá

  Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

  Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

  Từ

  140 -159 điểm

  Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

  - English Elementary 1

  - English Elementary 2

  Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

  - English Communication 1

  - English Communication 2

  - English Composition B1

  Nhà trường sẽ tiến hành xét miễn học và công nhận tín chỉ các lớp tiếng Anh A2, bố trí lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh B1 theo lộ trình học (bắt đầu từ học phần English Communication 1) từ học kỳ 1 của năm học thứ 1. Trường hợp sinh viên muốn hủy các lớp tiếng Anh B1 để tự học, thi để có một trong các chứng chỉ tiếng Anh dùng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo phải thực hiện các nội dung sau:

  - Liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm để thông qua việc hủy lớp học phần English Communication 1 trong học kỳ 1 năm học 2021-2022 trước 10h00 sáng thứ hai ngày 25/10/2021. Sinh viên cần theo dõi thời khóa biểu cá nhân để kiểm tra việc hủy học phần của mình.

  - Chậm nhất là 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ 1 của năm học thứ 2, sinh viên phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ bậc 3 trở lên theo KNLNN Việt Nam để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không nộp chứng chỉ theo quy định, Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh B1 (bắt đầu từ học phần English Communication 1) từ học kỳ 1 của năm học thứ 2.

  - Đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 120-139 điểm

  Kết quả đánh giá

  Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

  Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

  Từ 120-139 điểm

  Không

  Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

  - English Elementary 1

  - English Elementary 2

  Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

  - English Communication 1

  - English Communication 2

  - English Composition B1

  Nhà trường sẽ bố trí lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh A2 và B1 theo lộ trình học (bắt đầu từ English Elementary 1) từ học kỳ 1 của năm học thứ 1.

  - Đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 0-119 điểm

  Kết quả đánh giá

  Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

  Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

  Từ

  0-119 điểm

  Không

  Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

  - English Elementary 1

  - English Elementary 2

  Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

  - English Communication 1

  - English Communication 2

  - English Composition B1

  Sinh viên phải có kế hoạch tự học tập các lớp tiếng Anh dự bị để đạt trình độ tiếng Anh tương đương với bậc 1 theo KNLNN Việt Nam.

  Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh A2 và B1 theo lộ trình học (bắt đầu từ English Elementary 1) từ học kỳ 2 của năm học thứ 1.

  Lưu ý: Từ học kỳ 2 của năm học thứ 1, chậm nhất là 1 tuần trước trước khi bắt đầu học kỳ chính, nếu sinh viên nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương theo KNLNN Việt Nam để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh sinh viên chưa học trong chương trình đào tạo, sinh viên được xét miễn học và công nhận tín chỉ theo quy định về việc sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo được thực hiện theo điểm 2 của Thông báo này.

  b. Căn cứ các chứng chỉ tiếng Anh

  Sinh viên có các chứng chỉ tiếng Anh tương đương với bậc 2 trở lên theo KNLNN Việt Nam có giá trị 24 tháng kể từ ngày cấp đến thời điểm nộp hồ sơ có thể sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy. Cụ thể:

  KNLNN Việt Nam

  Các học phần được miễn học và công nhận tín chỉ

  Các học phần cần phải học trong chương trình đào tạo

  Bậc 2

  Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

  - English Elementary 1

  - English Elementary 2

  Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

  - English Communication 1

  - English Communication 2

  - English Composition B1

  Bậc 3

  Các lớp tiếng Anh A2 gồm:

  - English Elementary 1

  - English Elementary 2

  Các lớp tiếng Anh B1 gồm:

  - English Communication 1

  - English Communication 2

  - English Composition B1

  Không

  Bậc 4

  Bậc 5

  Bậc 6

  Đối với sinh viên nộp chứng chỉ Tiếng Anh tương đương với bậc 2 theo KNLNN Việt Nam để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các lớp tiếng Anh A2 trong chương trình đào tạo, việc xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh được thực hiện giống như đối với sinh viên có kết quả đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa từ 140 – 159 điểm.

  Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh sinh viên được phép sử dụng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy được quy định cụ thể tại Phụ lục.

  Sinh viên có nguyện vọng sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy cần hoàn thiện hồ sơ và gửi về email daotao@due.edu.vn trước 10h00 sáng thứ hai ngày 25 tháng 10 năm 2021. Hồ sơ gồm: Đơn đề nghị miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh Bản chụp của chứng chỉ tiếng Anh. Tiêu đề email cần ghi rõ: 47K - Hồ sơ đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh.

  Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh sinh viên được phép sử dụng để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy, sinh viên xem tại đây.

  Trân trọng!

 • Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Trần Thị Thúy Ngọc

  THÔNG BÁO

  BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

   

              Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Trần Thị Thúy Ngọc

         Đề tài: Tác động của sắp xếp cuộc sống đến sức khỏe và tình trạng làm việc của người cao tuổi Việt Nam

         Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

         Mã số:                 62 31 01 05

         Thời gian:         8h00 ngày 05/11/2021 (thứ Sáu)

         Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

              Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.

 • Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Phan Trần Minh Hưng

  THÔNG BÁO

  BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

   

              Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Phan Trần Minh Hưng

         Đề tài: Ảnh hưởng của thanh khoản cổ phiếu đến tốc độ điều chỉnh cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

         Chuyên ngành: Tài chính – ngân hàng

         Mã số:                 62 34 02 01

         Thời gian:         14h00 ngày 29/10/2021 (thứ Sáu)

         Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

              Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.

 • Kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Nguyễn Thanh Tú

  THÔNG BÁO

  BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

   

              Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Tú

         Đề tài: Chất lượng lợi nhuận của các công ty niêm yết lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam

         Chuyên ngành: Kế toán

         Mã số:                 62 34 03 01

         Thời gian:         8h00 ngày 29/10/2021 (thứ Sáu)

         Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

              Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.

 • Thông báo kế hoạch bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của NCS Nguyễn Thị Thúy Hằng

  THÔNG BÁO

  BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

   

              Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng tổ chức Bảo vệ luận án tiến sĩ Kinh tế cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng

         Đề tài: Mối quan hệ giữa phẩm chất cá nhân lãnh đạo và kết quả hoạt động doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt Nam

         Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

         Mã số:                 62 34 01 02

         Thời gian:         8h30 ngày 29/10/2021 (thứ Sáu)

         Địa điểm:        Bảo vệ theo hình thức trực tuyến qua Zoom meeting

              Kính mời các đồng chí có quan tâm vui lòng liên hệ với Phòng Đào tạo theo số điện thoại: 02363 969 088 để được hỗ trợ tham dự buổi bảo vệ.

 • Danh sách thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa - Khóa 47K - Đợt thi bổ sung

  Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy khóa 47K.

  Theo kế hoạch đã được thông báo đến sinh viên, Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa cho sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2021 (khóa 47K) -  Đợt bổ sung vào 18h30 ngày 11/10/2021.

  Đối tượng dự thi:

  - Các sinh viên đã tham gia thi trong đợt thi ngày 06 - 07/10/2021 gặp sự cố không khắc phục được;

  - Các sinh viên vắng thi trong đợt thi ngày 06 - 07/10/2021 có lý do chính đáng đã làm thủ tục xin vắng thi theo hướng dẫn.

  Danh sách thi: tại đây. Mọi thắc mắc liên quan đến danh sách thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục trước 11h00 ngày 11/10/2021, số điện thoại 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được giải quyết.

  Hướng dẫn thi dành cho đợt thi bổ sung: tại đây.

  Đề nghị sinh viên đọc kỹ và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn thi; tra cứu danh sách thi và tham gia dự thi đúng thời gian quy định.

  Lưu ý: 

  - Để thực hiện tốt bài thi, tránh xảy ra sự cố kỹ thuật trong quá trình làm bài thi trên hệ thống thi trực tuyến của Trường Đại học Ngoại ngữ, sinh viên nên chuẩn bị laptop hoặc máy tính để bàn để làm bài thi. Sinh viên không nên làm bài thi trên điện thoại di động vì có thể bị lỗi hiển thị trên giao diện làm bài thi.

  - Link truy cập phòng thi trên Zoom Meeting sẽ được gửi qua email của sinh viên được Trường cấp (email @due.udn.vn) trước 11h00 ngày 11/10/2021. Sinh viên kiểm tra email trong thư mục Groups/ Nhóm.

  Trân trọng.


   

 • Thông báo về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra tháng 10 năm 2021

  Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy tham gia dự thi ĐGNL ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 10/2021.

  Sinh viên xem thông báo chi tiết của Trường Đại học Ngoại ngữ về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ chuẩn đầu ra đợt tháng 10 năm 2021 tại đây.

  Đề nghị sinh viên đọc kỹ nội dung thông báo và các phụ lục kèm theo, tra cứu danh sách thi, tham gia tập huấn thi và dự thi đúng quy định.

  Trân trọng.

 • Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa – Khóa 47K – Đợt bổ sung

  Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy khóa 47K.

  Trường Đại học Kinh tế sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa cho khóa 47K -  Đợt bổ sung vào 18h30 ngày 11/10/2021.

  Đối tượng dự thi:

  - Các sinh viên đã tham gia thi trong đợt thi ngày 06 - 07/10/2021 gặp sự cố không khắc phục được;

  - Các sinh viên vắng thi trong đợt thi ngày 06 - 07/10/2021 có lý do chính đáng đã làm thủ tục xin vắng thi theo hướng dẫn.

  Sinh viên xem hướng dẫn thi tại đây.

  Lưu ý: Để thực hiện tốt bài thi, sinh viên nên chuẩn bị laptop hoặc máy tính để bàn để làm bài thi, không nên làm bài thi trên điện thoại di động vì có thể bị lỗi hiển thị trên giao diện làm bài thi.

  Danh sách thi sẽ được thông báo trên website của Trường trước ngày 11/10/2021.

  Trân trọng.

 • Kết quả đề nghị rút học phần đã đăng ký học ở học kỳ I năm học 2021 - 2022

  THÔNG BÁO

                   Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

         Hiện nay đã có kết quả rút học phần đã đăng ký học ở kỳ I năm học 2021 - 2022. Thông tin chi tiết ở file đính kèm.

         Đề nghị các sinh viên có liên quan tra cứu kết quả. Nếu có gì vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ phận Chính quy của Phòng Đào tạo (02363950110) trước 16h00 ngày 08/10/2021 để được giải quyết.

                   Trân trọng.


  Danh sách sinh viên được huỷ học phần: Xem tại đây.