DHKT

Thông báo kế hoạch đăng ký học kỳ hè năm học 2017 - 2018

03/05/2018

THÔNG BÁO

            Kính gửi:  Sinh viên các lớp Hệ chính quy.
      Theo kế hoạch năm học, Nhà trường sẽ tổ chức giảng dạy một số học phần trong học kỳ hè, sinh viên có nhu cầu học tra cứu thời khóa biểu và thực hiện đăng ký học theo kế hoạch sau:
       - Từ 17h ngày 07/5/2018 - 17h ngày 10/5/2018: Đăng ký học tại trang Web của Trường.
       - Từ ngày 11/5/2018 - 15/5/2018: Nộp kinh phí đào tạo vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á.
       - Ngày 22/05/2018: Xem danh sách và thời khóa biểu chính thức của các lớp học phần trong hè tại trang Web của Trường.
       Lưu ý: 

       - Kết quả học tập của học kỳ hè sẽ được tính chung vào kết quả học tập của học kỳ 2 năm học 2017 - 2018.
       - Sinh viên đăng ký học kỳ hè không được phép rút học phần đã đăng ký và phải nộp kinh phí đào tạo trước 24h00 ngày 15/5/2018
       Trân trọng!